24. 1. 2020  2:18 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400N1_4D - Nanočasticové katalyzátory (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Nanočasticové katalyzátory
Kód predmetu: N400N1_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa principiálne základy prípravy nanomateriálov ako špeciálnych organických aj anorganických materiálov, používaných ako katalyzátory
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Systematicky sú preberané jednotlivé typy nanomateriálov používané v katalýze, ich špeciálne chemické a fyzikálne vlastnosti, spôsoby ich výroby a aplikácií. Na konkrétnych príkladoch sú demonštrované princípy výstavby štruktúry nanomateriálov, preberané sú metódy ich prípravy a charakterizácie, stanovenie ich chemických a fyzikálnych vlastností, zdravotné, ekologické a ekonomické aspekty ich použitia a výroby.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Cao G., Nanostructures and Nanomaterials Synthesis, World scientific, 2012, ISBN: 97898114322508.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je zostavený z individuálnych konzultácií.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Vypracovanie elaborátov z rôznych okruhov problematiky nanokatalyzátorov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: