24. 1. 2020  9:40 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400N1_4D - Nanočasticové katalyzátory (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400N1_4D
Názov predmetu: Nanočasticové katalyzátory
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Základné pojmy (dotácia 1/0)
 
a.Typy 0 dimenzionálnych nanoobjektov, typy 1 dimenzionálnych nanoobjektov, typy 2 dimenzionálnych nanoobjektov, schematické príklady týchto typov nanoobjektov
b.Makroskopické typy viacfázových materiálov obsahujúce nanoobjekty -- nanokompozity, nanokvapaliny, koloidné roztoky a gély

2.Zobrazovacie metódy nanoštruktúr (dotácia 1/0)
 
a.Rôzne zobrazovacie metódy nanoštruktúr
b.Vlastnosti nanoobjektov (mechanické, elektrické, optické a magnetické)
c.Miera vlastností ako funkcia veľkosti zrna, toxicita

3.Klasifikácia nanomateriálov podľa ISO/TS 27687 normy (dotácia 1/0)
 
a.Typy 0 dimenzionálnych nanoobjektov, typy 1 dimenzionálnych nanoobjektov, typy 2 dimenzionálnych nanoobjektov, schematické príklady týchto typov nanoobjektov
b.Makroskopické typy viacfázových materiálov obsahujúce nanoobjekty -- nanokompozity, nanokvapaliny, koloidné roztoky a gély

4.Vytváranie nanoštrukurovaných katalyzátorov (dotácia 1/0)
 
a.Metódy "top down" (odhora nadol) a "bottom up" (zdola nahor)

5.Výroba organických nanočástic vo vode ako katalyzátorov (dotácia 1/0)
6.Nanočasticové katalyzátory na báze oxidov pripravené sol-gel technikou (dotácia 1/0)
7.Nanočastice ako recyklovateľné katalyzátory (dotácia 1/0)
 
a.Polymérne stabilizátory, polymérne micely, bimetalické nanočastice

8.Uhlíkaté nanorúrky, nanovlákna ako katalyzátory (dotácia 1/0)
 
a.Typy, syntéza, využitie

9.Fulerény ako katalyzátory (dotácia 1/0)
 
a.Typy, syntéza, využitie

10.Dendriméry ako katalyzátory (dotácia 1/0)
 
a.Typy, syntéza, využitie

11.Polymérne kvapalné kryštály, lyotropné kvapalné kryštály, amfifilné -agregáty v katalýze (dotácia 1/0)
 
a.Syntéza, využitie

12.Nanosklá, bioaktívne nanomateriály, anorganické vlákna v katalýze (dotácia 1/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: