Mar 31, 2020   9:47 p.m. Benjamín
Academic information system

Course syllabus N400P7_4D - Pokročilé prediktívne riadenie (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400P7_4D
Názov predmetu: Pokročilé prediktívne riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: riadenie procesov - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na laboratórnych cvičeniach.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude vedieť naformulovať úlohy prediktívneho riadenia s rôznymi typmi účelových funkcií (regulácia do počiatku, sledovanie referenčnej trajektórie bez trvalej regulačnej odchýlky, minimalizácia času príchodu do cieľa) a rôznymi typmi predikčných modelov (lineárne, nelineárne, hybridné). Naformulované úlohy bude vedieť riešiť numericky a implementovať numerické riešenia na bežne používných typoch hardvérových zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
Prediktívne riadenie s lineárnym modelom a reguláciou do počiatku, sledovanie referenčnej trajektórie, odstraňovanie trvalej regulačnej odchýlky, nelineárne prediktívne riadenie, hybridné prediktívne riadenie, parametrická optimalizácia, hardvérová implementácia prediktívneho riadenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACIEJOWSKI, J M. Predictive Control with Constraints. Harlow : Prentice Hall, 2002. 331 s. ISBN 0-201-39823-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Type of output: