Feb 17, 2020   1:25 p.m. Miloslava
Academic information system

Course syllabus N400V1_4D - Vedecká práca I (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Vedecká práca I
Kód predmetu: N400V1_4D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je oboznámený so základnými vedeckými metódami, s problémami a tendenciami vývoja vedy v oblasti témy dizertačnej práce. Pozná konkrétne problémy a metódy ich riešenia, je pripravený na ich riešenie. Študent je zapojený do vedeckého tímu školiaceho pracoviska.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si základov plánovania experimentov.
Realizácia experimentov a zvládnutie metód spracovania dát a ich vyhodnotenia.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: vedecká práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie v závislosti od splnenia cieľov vedeckého projektu je „prospel“ alebo „neprospel“.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Type of output: