Feb 17, 2020   11:34 p.m. Miloslava
Academic information system

Course syllabus N400V6_4D - Vedecká práca VI (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Vedecká práca VI
Kód predmetu: N400V6_4D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (12 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná pokročilé vedecké metódy a prístupy k riešeniu problémov v oblasti témy dizertačnej práce. Vie plánovať a realizovať experimenty vedúce k získaniu výsledkov akceptovateľných na medzinárodnej úrovni. Vie tímovo a samostatne riešiť problematiku súvisiace s témou dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Dosiahnutie originálnych teoretických alebo experimentálnych výsledkov.
Uchádzanie sa o projekty určené pre mladých vedeckých pracovníkov alebo participácia na podávaní výskumného projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: vedecká práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie v závislosti od splnenia cieľov vedeckého projektu je „prospel“ alebo „neprospel“.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Type of output: