24. 1. 2020  4:39 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400V6_4D - Vedecká práca VI (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400V6_4D
Názov predmetu: Vedecká práca VI
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
Dosiahnutie originálnych teoretických alebo experimentálnych výsledkov.
Uchádzanie sa o projekty určené pre mladých vedeckých pracovníkov alebo participácia na podávaní výskumného projektu.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: