Aug 8, 2020   11:01 p.m. Oskar
Academic information system

Course syllabus PAP_B - Projektovanie aplikácií počítačov (FIIT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PAP_B
Názov predmetu:
Projektovanie aplikácií počítačov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Cvičenia:

Hodnotenie cvičení: - úroveň vypracovania a obhajoba projektu - max. - 40 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti o tvorbe projektovej dokumentácie so zameraním na manažment kvality podľa noriem ISO, o projektovaní rôznych aplikácií výpočtovej techniky, najmä počítačových sietí vrátane riadenia technologických procesov a zariadení o prepojovaní počítača s reálnym prostredím vrátane sieťového. Pochopiť princípy navrhovania topológie infraštruktúry lokálnych sietí až po úroveň aktívnych prvkov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základné princípy, úlohy snímania, prevodu a prenosu údajov.
• Riadiace počítačové systémy , základné pojmy, úlohy a stupne nasadenia, architektúra a spoľahlivosť riadiacich počítačových systémov.
• Merací kanál, snímače a prevodníky signálov, inteligentné meracie členy. Akčné členy, iskrová bezpečnosť, prepäťové ochrany. Analógový podsystém.
• Vybrané štandardy zberníc a komunikácií .
• Architektúra a topológia fyzickej vrstvy počítačovej siete. Základné charakteristiky a normy. Realizácia fyzickej vrstvy počítačovej siete.
• Tvorba projektovej dokumentácie, predpisy a normy STN.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7.
HALSALL, F. Data communications, computer networks and open systems. Harlow : Addison-Wesley Publishing Company, 1996. 907 s. ISBN 0-201-42293-X.
KÁLLAY, F. -- PENIAK, P. Počítačové siete a ich aplikácie. Praha : Grada Publishing, 1999. 311 s. ISBN 80-7169-816-4.

Odporúčaná:
Perlman R.: Interconnections Bridges and Routers. Addison-Wesley, 1992.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 962

A
B
C
D
E
FX
27,7 %
45,8 %
21,1 %3,4 %0,8 %
1,2 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 26. 04. 2019.

Type of output: