22. 1. 2020  9:34 Zora
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SMAT1_B - Seminár z matematiky 1 (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Názov predmetu: Seminár z matematiky 1
Kód predmetu: SMAT1_B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
 
Vyučujúci: Mgr. Elena Malkin, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Alena Martonová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Juraj Poljovka (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Marián Potočný (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom seminára je doplnenie a prehĺbenie vedomostí z matematiky riešením zaujímavých úloh, so zameraním na aplikáciu poznatkov z aritmetiky a algebry v rozsahu gymnaziálneho učiva.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Operácie s množinami
2. Princíp matematickej indukcie
3. Kombinačné čísla a ich vlastnosti, kombinácie.
4. Variácie, permutácie
5. Binomická veta, Pascalov trojuholník
6. Korene polynómov, násobenie a delenie polynómov
7. Číselné sústavy a prevody medzi nimi
8. Najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ
9. Aritmetická postupnosť
10. Geometrická postupnosť
11. Nekonečný geometrický rad a jeho použitie
12. Sústava lineárnych rovníc a nerovníc
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KVASNIČKA, V. -- POSPÍCHAL, J. Algebra a diskrétna matematika. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 493 s. ISBN 978-80-227-2934-5.
BUŠEK, I. Řešené maturitní úlohy z matematiky. Praha : Prometheus, spol. s r.o., 1999. 631 s. ISBN 80-7196-140-X.
POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Brno: Prometheus, 2000. 608 s. ISBN 80-85849-78-X.
KYSELOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, S. Ukážkové testy z matematiky: príloha knihy Matematika. Nitra : Enigma, 2005. 55 s. ISBN 80-85471-61-2.
MEDEK, V. -- ŠALÁT, T. -- MIŠÍK, L. Repetitórium stredoškolskej matematiky. Bratislava : Alfa, 1975. 655 s.

Odporúčaná:
Vošický, Z., Kubáčková, E. : Matematika, Vydavateľstvo Fragment, 2007.
Wisztová, E. & kol. : Sprievodca stredoškolskou matematikou, Žilinská univerzita v Žiline, 1999.
Zmaturuj z matematiky 2 . Zbierka riešených úloh, Vydavateľstvo: Didaktis, ISBN: 8073580519, 2006.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet má formu seminára tri hodiny týždenne, na ktorom sa budú riešiť úlohy k danej téme. Študenti dostanú na každom seminári domáce zadania. Formu ich kontroly určí cvičiaci.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Pri hodnotení písomných testov sa boduje nielen výsledok, ale aj postup riešenia. Písomné testy vypracuje každý študent samostatne v určenom časovom limite bez použitia akýchkoľvek pomôcok.

Neospravedlnená neúčasť sa dá získať fyzickou neúčasťou bez ospravedlnenia alebo vtedy, keď príde študent na seminár nepripravený.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 13. 09. 2019.

Typ výstupu: