29. 1. 2020  2:10 Gašpar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SMAT1_B - Seminár z matematiky 1 (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: SMAT1_B
Názov predmetu: Seminár z matematiky 1
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Zlomky. (dotácia 0/2)
2.Operácie s množinami (dotácia 0/2)
3.Princíp matematickej indukcie (dotácia 0/2)
4.Kombinačné čísla a ich vlastnosti. Kombinácie. (dotácia 0/2)
5.Variácie, permutácie (dotácia 0/2)
6.Binomická veta, Pascalov trojuholník (dotácia 0/2)
7.Korene polynómov, násobenie a delenie polynómov (dotácia 0/2)
8.Číselné sústavy a prevody medzi nimi (dotácia 0/2)
9.Najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ (dotácia 0/2)
10.Aritmetická postupnosť. (dotácia 0/2)
11.Geometrická postupnosť
Nekonečný geometrický rad a jeho použitie
(dotácia 0/2)
12.Sústava lineárnych rovníc a nerovníc (dotácia 0/2)


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 13. 09. 2019.

Typ výstupu: