29. 3. 2020  11:26 Miroslav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_STAV1_AU - Staviteľstvo I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Staviteľstvo I
Kód predmetu: 1_STAV1_AU
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Luboš Agnet (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Tomáš Hubinský (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Roman Rosina (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné znalosti z oblasti vzťahu architektúry a staviteľstva, terminológie a základného triedenia budov, získa znalosti z oblasti zásad zobrazovania a kreslenia konštrukcií a materiálov vo výkresoch pozemných stavieb. Porozumie druhom nosných sústav budov, rozumie zásadám navrhovania zvislých a vodorovných konštrukcií budov. Dokáže podľa predlohy zdokumentovať vrchnú stavbu jednoduchého rodinného domu v rôznych mierkach a materiáloch, získa schopnosť empiricky navrhnúť stropnú konštrukciu nad jednoduchým pôdorysom.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:

1. Architektúra a konštrukcie
Terminológia budovy a konštrukcií, grafické vyjadrovanie konštrukcií, pravidlá ortogonálneho premietania,
merítko, písmo, čiary, pôdorys, rez, pohľad
2. Materiálová báza v stavebníctve
Základné klasické materiály, ich značenie vo výkresoch, zariaďovacie predmety, otvory, stavebné
technológie, vyjadrovanie materiálov v druhoch dokumentácie
3. Základné stavebné prvky konštrukčných sústav
Prútové prvky vertikálne, horizontálne, rámy, skelety, steny, ich väzby do sústav, stykovanie prvkov,
prosté uloženie, kĺbové a tuhé spoje, kombinácie skladby prvkov
4. Druhy konštrukčných sústav
Stenové a skeletové sústavy, pozdĺžne, priečne, obojsmerné systémy, ich stabilita a použitie,
kombinované sústavy, modul
5. Klasické murované konštrukcie
Druhy materiálov, väzby tehál, malta, pevnosť stien, fyzikálne vlastnosti materiálov, modulová skladba
materiálov, otvory v múroch, preklady, vence, historické režné väzby plných tehál, klasické nosné a 
nenosné steny, kamenné murivo, tepelno-technické vlastnosti obvodových stien
6. Novodobé technológie stenových konštrukcií
Tepelno-izolačné tvarovky, debniace tvarovky, stratené debnenie, vrstvené múry, pórobetónové tvarovky,
betónové steny, zatepľovanie stien, vnútorné nosné steny a deliace nenosné steny, montované steny
7. Stropné konštrukcie klasické
Monolitické železobetónové doskové a trámové stropy, rebierkové, roštové, kazetové stropy, ich použitie a 
hrúbky, železobetónové prefabrikované stropy
8. Stropné konštrukcie trámové polomontované
Železobetónové trámy a vložky keramické, betónové, pórobetónové, drevené stropy trámové klasické a 
novodobé, skladobný výkres stropu, zásady jeho kreslenia
9. Skelet železobetónový monolitický
Priestorové sústavy skeletu a jeho prvky, stĺpy, prievlaky, stropy, stužidlá, súvislosť stability so stropom a 
stužujúcimi stenami, kombinované sústavy stĺpové a stenové
10. Skelet oceľový
Priestorové skladby skeletu, súvislosť so stropom a zavetrovaním, vlastnosti oceľových konštrukcií, ich
prvky, spoje, ochrana pred koróziou a ohňom, oceľové stropy, spriahnuté konštrukcie
11. Dilatovanie stavieb z dôvodov tepelnej roztiažnosti
Princíp tepelnej roztiažnosti, členenie budovy na úseky, riešenie nosných sústav pri dilatácii, úpravy
dilatačných škár
12. Podlahové konštrukcie
Druhy a skladby podláh, princípy vrstvenia a modul, materiály, fyzikálne vlastnosti podlahových vrstiev
13. Modelová skúška zo staviteľstva
Metóda skúšania, testové ukážky, objasnenie a doplnenie niektorých pojmov z okruhu otázok, odborná
diskusia, organizačné pokyny ku skúške

Cvičenia:

Zadanie č.1
Zadané: 01. týždeň (23.09.-27.09.2019)
Kontrola: 02. a 03. týždeň (30.09.-11.10.2019)
Odovzdanie: 04. týždeň (14.10.-18.10.2019)
Opis cvičenia: Informácie o priebehu cvičení, metodika práce, obsah cvičení, literatúra, požiadavky,
kritéria pre získanie zápočtu
Obsah zadania: Technické písmo, grafické značenie šráf, grafické značenie zariaďovacích predmetov,
fragment objektu v znázornení pôdorysu a rezu v podrobnosti mierky 1:200 a 1:50
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Technické písmo, grafické značky
Zadanie č.2
Zadané: 02. týždeň (30.09.-04.10.2019)
Kontrola: 03. týždeň (07.10.-11.10.2019)
Odovzdanie: 04. týždeň (14.10.-18.10.2019)
Opis cvičenia: Konštruovanie a tvorba rodinného domu zo vstupných údajov, základné princípy
podrobnosti mierky 1:200
Obsah zadania: Základné výkresy rodinného domu v podrobnosti mierky 1:200, pôdorysy, rez, pohľady,
legenda miestností
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Rodinný dom M 1:200
Zadanie č.3
Zadané: 03. týždeň (07.10.-11.10.2019)
Kontrola: 04. týždeň (14.10.-18.10.2019)
Odovzdanie: 05. týždeň (21.10.-25.10.2019)
Opis cvičenia: Základné princípy podrobnosti mierky 1:100
Obsah zadania: Základné výkresy rodinného domu v podrobnosti mierky 1:100, pôdorysy, rez, pohľad,
zlúčená legenda miestností
Rozsah zadania: Zväčšený výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Rodinný dom M 1:100
Zadanie č.4
Zadané: 04. týždeň (14.10.-18.10.2019)
Kontrola: 05. týždeň (21.10.-25.10.2019)
Odovzdanie: 06. týždeň (28.10.-01.11.2019)
Opis cvičenia: Základné princípy podrobnosti mierky 1:50
Obsah zadania: Pôdorys 1. nadzemného podlažia rodinného domu v podrobnosti mierky 1:50
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Rodinný dom M 1:50, Pôdorys 1.NP
Zadanie č.5
Zadané: 05. týždeň (21.10.-25.10.2019)
Kontrola: 06. týždeň (28.10.-01.11.2019)
Odovzdanie: 07. týždeň (04.11.-08.11.2019)
Opis cvičenia: Základné princípy podrobnosti mierky 1:50, väzby muriva
Obsah zadania: Legenda miestností a legenda materiálov pre zadanie č.4 v podrobnosti mierky 1:50, väzba
muriva pre 3 odlišné typy tehál v skreslení axonometrickej schémy, 1. rady nárožia, 2. rady
nárožia a zlúčenie 1. a 2. rady nárožia
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v ceruzke (rozpiska v tuši)
Názov zadania: Varianty nosného muriva M 1:20
Zadanie č.6
Zadané: 06. týždeň (28.10.-01.11.2019)
Kontrola: 07. týždeň (04.11.-08.11.2019)
Odovzdanie: 08. týždeň (11.11.-15.11.2019)
Opis cvičenia: Základné princípy podrobnosti mierky 1:50
Obsah zadania: Rez rodinného domu a legenda značiek v podrobnosti mierky 1:50
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Rodinný dom M 1:50, Rez
Zadanie č.7
Zadané: 07. týždeň (04.11.-08.11.2019)
Kontrola: 08. týždeň (11.11.-15.11.2019)
Odovzdanie: 09. týždeň (18.11.-22.11.2019)
Opis cvičenia: Skladby podláh pre rodinný dom zadania č.2
Obsah zadania: Skladby podláh pre zadanie č.2, 5 druhou podláh, skladby podláh v textovej aj grafickej
podobe
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v ceruzke (rozpiska v tuši)
Názov zadania: Skladby podlahových vrstiev
Zadanie č.8
Zadané: 08. týždeň (11.11.-15.11.2019)
Kontrola: 09. týždeň (18.11.-22.11.2019)
Odovzdanie: 10. týždeň (25.11.-29.11.2019)
Opis cvičenia: Základné princípy spracovania dokumentácie skladby stropu v podrobnosti mierky 1:50
Obsah zadania: Skladba stropu v podrobnosti mierky 1:50, legenda prvkov
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Rodinný dom – skladba stropu nad 1.NP M 1:50
Zadanie č.9
Zadané: 09. týždeň (18.11.-22.11.2019)
Kontrola: 10. týždeň (25.11.-29.11.2019)
Odovzdanie: 11. týždeň (02.12.-06.12.2019)
Opis cvičenia: Variantné riešenia skladby stropu
Obsah zadania: Skladba stropu v 3 variantných materiálových riešeniach, priečny a pozdĺžny detail
ukončenia pri uložení na murivo v M1:10
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Rodinný dom, detail skladby stropu M 1:10
Zadanie č.10
Zadané: 10. týždeň (25.11.-29.11.2019)
Kontrola: 11. týždeň (02.12.-06.12.2019)
Odovzdanie: 12. týždeň (09.12.-13.12.2019)
Opis cvičenia: Konštrukčné systémy a ich grafické zobrazenie
Obsah zadania: 3 odlišné konštrukčné systémy v mierke 1:200, axonometria, pôdorys, rez priečny, rez
pozdĺžny, fragment pôdorysu a rezu pri styku horizontálneho a zvislého nosného prvku v 
mierke 1:50
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v ceruzke (rozpiska v tuši)
Názov zadania: Konštrukčné systémy
Zadanie č.11
Zadané: 11. týždeň (02.12.-06.12.2019)
Kontrola: 11. týždeň (02.12.-06.12.2019)
Odovzdanie: 12. týždeň (09.12.-13.12.2019)
Opis cvičenia: Dilatácie budov
Obsah zadania: Variantné riešenie dilatácie podláh, stien, fasády, nosných prvkov
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v ceruzke (rozpiska v tuši)
Názov zadania: Dilatácie
Zadanie č.12
Zadané: 12. týždeň (09.12.-13.12.2019)
Kontrola: 12. týždeň (09.12.-13.12.2019)
Odovzdanie: 13. týždeň (16.12.-20.12.2019)
Opis cvičenia: Podlahy a ich triedenie
Obsah zadania: Skladby podláh v textovej aj grafickej podobe, ľahké, ťažké, dutinové, historické,
exteriérové
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v ceruzke (rozpiska v tuši)
Názov zadania: Podlahy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DOSEDĚL, A. Čítanka výkresů ve stavebnictví. Praha : Sobotáles, 2004. 242 s. ISBN 80-86817-06-7.
HORNIAKOVÁ, L. -- KOL. Konštrukcie pozemných stavieb I. Bratislava : Jaga, 1999. 355 s. ISBN 80-967095-4-2.
SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- TUŽINSKÝ, I. Pozemné staviteľstvo I. 1.časť. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 161 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky:

1. Architektúra a konštrukcie
Terminológia budovy a konštrukcií, grafické vyjadrovanie konštrukcií, pravidlá ortogonálneho premietania,
merítko, písmo, čiary, pôdorys, rez, pohľad
2. Materiálová báza v stavebníctve
Základné klasické materiály, ich značenie vo výkresoch, zariaďovacie predmety, otvory, stavebné
technológie, vyjadrovanie materiálov v druhoch dokumentácie
3. Základné stavebné prvky konštrukčných sústav
Prútové prvky vertikálne, horizontálne, rámy, skelety, steny, ich väzby do sústav, stykovanie prvkov,
prosté uloženie, kĺbové a tuhé spoje, kombinácie skladby prvkov
4. Druhy konštrukčných sústav
Stenové a skeletové sústavy, pozdĺžne, priečne, obojsmerné systémy, ich stabilita a použitie,
kombinované sústavy, modul
5. Klasické murované konštrukcie
Druhy materiálov, väzby tehál, malta, pevnosť stien, fyzikálne vlastnosti materiálov, modulová skladba
materiálov, otvory v múroch, preklady, vence, historické režné väzby plných tehál, klasické nosné a 
nenosné steny, kamenné murivo, tepelno-technické vlastnosti obvodových stien
6. Novodobé technológie stenových konštrukcií
Tepelno-izolačné tvarovky, debniace tvarovky, stratené debnenie, vrstvené múry, pórobetónové tvarovky,
betónové steny, zatepľovanie stien, vnútorné nosné steny a deliace nenosné steny, montované steny
7. Stropné konštrukcie klasické
Monolitické železobetónové doskové a trámové stropy, rebierkové, roštové, kazetové stropy, ich použitie a 
hrúbky, železobetónové prefabrikované stropy
8. Stropné konštrukcie trámové polomontované
Železobetónové trámy a vložky keramické, betónové, pórobetónové, drevené stropy trámové klasické a 
novodobé, skladobný výkres stropu, zásady jeho kreslenia
9. Skelet železobetónový monolitický
Priestorové sústavy skeletu a jeho prvky, stĺpy, prievlaky, stropy, stužidlá, súvislosť stability so stropom a 
stužujúcimi stenami, kombinované sústavy stĺpové a stenové
10. Skelet oceľový
Priestorové skladby skeletu, súvislosť so stropom a zavetrovaním, vlastnosti oceľových konštrukcií, ich
prvky, spoje, ochrana pred koróziou a ohňom, oceľové stropy, spriahnuté konštrukcie
11. Dilatovanie stavieb z dôvodov tepelnej roztiažnosti
Princíp tepelnej roztiažnosti, členenie budovy na úseky, riešenie nosných sústav pri dilatácii, úpravy
dilatačných škár
12. Podlahové konštrukcie
Druhy a skladby podláh, princípy vrstvenia a modul, materiály, fyzikálne vlastnosti podlahových vrstiev
13. Modelová skúška zo staviteľstva
Metóda skúšania, testové ukážky, objasnenie a doplnenie niektorých pojmov z okruhu otázok, odborná
diskusia, organizačné pokyny ku skúške

Cvičenia:

Zadanie č.1
Zadané: 01. týždeň (23.09.-27.09.2019)
Kontrola: 02. a 03. týždeň (30.09.-11.10.2019)
Odovzdanie: 04. týždeň (14.10.-18.10.2019)
Opis cvičenia: Informácie o priebehu cvičení, metodika práce, obsah cvičení, literatúra, požiadavky,
kritéria pre získanie zápočtu
Obsah zadania: Technické písmo, grafické značenie šráf, grafické značenie zariaďovacích predmetov,
fragment objektu v znázornení pôdorysu a rezu v podrobnosti mierky 1:200 a 1:50
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Technické písmo, grafické značky
Zadanie č.2
Zadané: 02. týždeň (30.09.-04.10.2019)
Kontrola: 03. týždeň (07.10.-11.10.2019)
Odovzdanie: 04. týždeň (14.10.-18.10.2019)
Opis cvičenia: Konštruovanie a tvorba rodinného domu zo vstupných údajov, základné princípy
podrobnosti mierky 1:200
Obsah zadania: Základné výkresy rodinného domu v podrobnosti mierky 1:200, pôdorysy, rez, pohľady,
legenda miestností
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Rodinný dom M 1:200
Zadanie č.3
Zadané: 03. týždeň (07.10.-11.10.2019)
Kontrola: 04. týždeň (14.10.-18.10.2019)
Odovzdanie: 05. týždeň (21.10.-25.10.2019)
Opis cvičenia: Základné princípy podrobnosti mierky 1:100
Obsah zadania: Základné výkresy rodinného domu v podrobnosti mierky 1:100, pôdorysy, rez, pohľad,
zlúčená legenda miestností
Rozsah zadania: Zväčšený výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Rodinný dom M 1:100
Zadanie č.4
Zadané: 04. týždeň (14.10.-18.10.2019)
Kontrola: 05. týždeň (21.10.-25.10.2019)
Odovzdanie: 06. týždeň (28.10.-01.11.2019)
Opis cvičenia: Základné princípy podrobnosti mierky 1:50
Obsah zadania: Pôdorys 1. nadzemného podlažia rodinného domu v podrobnosti mierky 1:50
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Rodinný dom M 1:50, Pôdorys 1.NP
Zadanie č.5
Zadané: 05. týždeň (21.10.-25.10.2019)
Kontrola: 06. týždeň (28.10.-01.11.2019)
Odovzdanie: 07. týždeň (04.11.-08.11.2019)
Opis cvičenia: Základné princípy podrobnosti mierky 1:50, väzby muriva
Obsah zadania: Legenda miestností a legenda materiálov pre zadanie č.4 v podrobnosti mierky 1:50, väzba
muriva pre 3 odlišné typy tehál v skreslení axonometrickej schémy, 1. rady nárožia, 2. rady
nárožia a zlúčenie 1. a 2. rady nárožia
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v ceruzke (rozpiska v tuši)
Názov zadania: Varianty nosného muriva M 1:20
Zadanie č.6
Zadané: 06. týždeň (28.10.-01.11.2019)
Kontrola: 07. týždeň (04.11.-08.11.2019)
Odovzdanie: 08. týždeň (11.11.-15.11.2019)
Opis cvičenia: Základné princípy podrobnosti mierky 1:50
Obsah zadania: Rez rodinného domu a legenda značiek v podrobnosti mierky 1:50
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Rodinný dom M 1:50, Rez
Zadanie č.7
Zadané: 07. týždeň (04.11.-08.11.2019)
Kontrola: 08. týždeň (11.11.-15.11.2019)
Odovzdanie: 09. týždeň (18.11.-22.11.2019)
Opis cvičenia: Skladby podláh pre rodinný dom zadania č.2
Obsah zadania: Skladby podláh pre zadanie č.2, 5 druhou podláh, skladby podláh v textovej aj grafickej
podobe
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v ceruzke (rozpiska v tuši)
Názov zadania: Skladby podlahových vrstiev
Zadanie č.8
Zadané: 08. týždeň (11.11.-15.11.2019)
Kontrola: 09. týždeň (18.11.-22.11.2019)
Odovzdanie: 10. týždeň (25.11.-29.11.2019)
Opis cvičenia: Základné princípy spracovania dokumentácie skladby stropu v podrobnosti mierky 1:50
Obsah zadania: Skladba stropu v podrobnosti mierky 1:50, legenda prvkov
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Rodinný dom – skladba stropu nad 1.NP M 1:50
Zadanie č.9
Zadané: 09. týždeň (18.11.-22.11.2019)
Kontrola: 10. týždeň (25.11.-29.11.2019)
Odovzdanie: 11. týždeň (02.12.-06.12.2019)
Opis cvičenia: Variantné riešenia skladby stropu
Obsah zadania: Skladba stropu v 3 variantných materiálových riešeniach, priečny a pozdĺžny detail
ukončenia pri uložení na murivo v M1:10
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v tuši
Názov zadania: Rodinný dom, detail skladby stropu M 1:10
Zadanie č.10
Zadané: 10. týždeň (25.11.-29.11.2019)
Kontrola: 11. týždeň (02.12.-06.12.2019)
Odovzdanie: 12. týždeň (09.12.-13.12.2019)
Opis cvičenia: Konštrukčné systémy a ich grafické zobrazenie
Obsah zadania: 3 odlišné konštrukčné systémy v mierke 1:200, axonometria, pôdorys, rez priečny, rez
pozdĺžny, fragment pôdorysu a rezu pri styku horizontálneho a zvislého nosného prvku v 
mierke 1:50
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v ceruzke (rozpiska v tuši)
Názov zadania: Konštrukčné systémy
Zadanie č.11
Zadané: 11. týždeň (02.12.-06.12.2019)
Kontrola: 11. týždeň (02.12.-06.12.2019)
Odovzdanie: 12. týždeň (09.12.-13.12.2019)
Opis cvičenia: Dilatácie budov
Obsah zadania: Variantné riešenie dilatácie podláh, stien, fasády, nosných prvkov
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v ceruzke (rozpiska v tuši)
Názov zadania: Dilatácie
Zadanie č.12
Zadané: 12. týždeň (09.12.-13.12.2019)
Kontrola: 12. týždeň (09.12.-13.12.2019)
Odovzdanie: 13. týždeň (16.12.-20.12.2019)
Opis cvičenia: Podlahy a ich triedenie
Obsah zadania: Skladby podláh v textovej aj grafickej podobe, ľahké, ťažké, dutinové, historické,
exteriérové
Rozsah zadania: Výkres A3 – kontrola v ceruzke, finálne spracovanie v ceruzke (rozpiska v tuši)
Názov zadania: Podlahy
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Kombinovaná forma skúšky podľa študijného poriadku STU a vykonávacieho predpisu dekana FA STU. Výsledky cvičenia sú podporným kritériom hodnotenia.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 10. 2019.

Typ výstupu: