Jan 22, 2020   8:36 a.m. Zora
Academic information system

Course syllabus 2_PAFM_D - Prezentácia architektúry pomocou fyzických modelov (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_PAFM_D
Názov predmetu: Prezentácia architektúry pomocou fyzických modelov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotí sa praktická časť (zadania) predmetu . V priebehu semestra budú dve praktické zadania po 20 bodov a záverečná práca 3D tlače modelu, z ktorej je možné získať 60 bodov. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z klauzúrnej práce získa menej ako 30 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci semestrálneho výberového predmetu sa študenti naučia pripraviť digitálne 3D modely pre 3D tlač s dôrazom na dodržanie zásad, ktoré sú nevyhnutné pre reálne vytlačenie modelov, či už s ohľadom na požiadavky tlačiarní, ako i samotného autora tak, aby pri prezentácii bola dostatočne zvýraznená autorská myšlienka.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na prepojenie virtuálnej reality pomocou tlačového rozhrania s reálnym svetom. Na prednáškach sa predstavia základné princípy a procesy 3D tlače od návrhu modelu až po tlač na 3D tlačiarni. Preberú sa možnosti vytvorenia základných modelov v aplikácii SketchUp , Rhinoceros , alebo akomkoľvek 3D modelovacom programe s podporou exportu do formátu STL súborov, možnosti upravenia existujúcich 3D modelov z Thingiverse alebo akéhokoľvek iného online úložiska 3D modelov . Preberú sa pokročilé tlačové techniky, ktoré sú k dispozícii v 3D tlačiarni pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Modelovanie pre 3D tlač je trochu iný proces ako modelovanie pre vizualizáciu alebo vykazovanie prvkov. Za účelom 3D tlače je potrebné objekty spojiť do jedného celku, aby sa nemuseli lepiť jednotlivé diely dohromady po ukončení tlačového procesu. Pre komplexné architektonické a urbanistické modely tento krok môže trvať mnoho hodín, ak model nebol pôvodne vytvorený s víziou 3D tlače po dokončení modelu.
Na cvičeniach sa aplikujú získané poznatky na konkrétne zadania a realizuje sa praktické precvičovanie novospoznaných príkazov ako i prehlbovanie poznatkov pri riešení konkrétnych úloh – 3D tlače modelov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BROWN, R. The newest in 3D printing.  [online]. 2013. URL: https://www.youtube.com/watch?v=yTh0rzCXefQ..

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Prezentácia architektúry pomocou fyzických modelov
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

ABCDEFX
85,1 %11,9 %3,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: