26. 1. 2020  22:49 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_PAFM_D - Prezentácia architektúry pomocou fyzických modelov (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Prezentácia architektúry pomocou fyzických modelov
Kód predmetu: 2_PAFM_D
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci semestrálneho výberového predmetu sa študenti naučia pripraviť digitálne 3D modely pre 3D tlač s dôrazom na dodržanie zásad, ktoré sú nevyhnutné pre reálne vytlačenie modelov, či už s ohľadom na požiadavky tlačiarní, ako i samotného autora tak, aby pri prezentácii bola dostatočne zvýraznená autorská myšlienka.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na prepojenie virtuálnej reality pomocou tlačového rozhrania s reálnym svetom. Na prednáškach sa predstavia základné princípy a procesy 3D tlače od návrhu modelu až po tlač na 3D tlačiarni. Preberú sa možnosti vytvorenia základných modelov v aplikácii SketchUp , Rhinoceros , alebo akomkoľvek 3D modelovacom programe s podporou exportu do formátu STL súborov, možnosti upravenia existujúcich 3D modelov z Thingiverse alebo akéhokoľvek iného online úložiska 3D modelov . Preberú sa pokročilé tlačové techniky, ktoré sú k dispozícii v 3D tlačiarni pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Modelovanie pre 3D tlač je trochu iný proces ako modelovanie pre vizualizáciu alebo vykazovanie prvkov. Za účelom 3D tlače je potrebné objekty spojiť do jedného celku, aby sa nemuseli lepiť jednotlivé diely dohromady po ukončení tlačového procesu. Pre komplexné architektonické a urbanistické modely tento krok môže trvať mnoho hodín, ak model nebol pôvodne vytvorený s víziou 3D tlače po dokončení modelu.
Na cvičeniach sa aplikujú získané poznatky na konkrétne zadania a realizuje sa praktické precvičovanie novospoznaných príkazov ako i prehlbovanie poznatkov pri riešení konkrétnych úloh – 3D tlače modelov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BROWN, R. The newest in 3D printing.  [online]. 2013. URL: https://www.youtube.com/watch?v=yTh0rzCXefQ..

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je zameraný na prepojenie virtuálnej reality pomocou tlačového rozhrania s reálnym svetom. Na prednáškach sa predstavia základné princípy a procesy 3D tlače od návrhu modelu až po tlač na 3D tlačiarni. Preberú sa možnosti vytvorenia základných modelov v aplikácii SketchUp , Rhinoceros , alebo akomkoľvek 3D modelovacom programe s podporou exportu do formátu STL súborov, možnosti upravenia existujúcich 3D modelov z Thingiverse alebo akéhokoľvek iného online úložiska 3D modelov . Preberú sa pokročilé tlačové techniky, ktoré sú k dispozícii v 3D tlačiarni pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Modelovanie pre 3D tlač je trochu iný proces ako modelovanie pre vizualizáciu alebo vykazovanie prvkov. Za účelom 3D tlače je potrebné objekty spojiť do jedného celku, aby sa nemuseli lepiť jednotlivé diely dohromady po ukončení tlačového procesu. Pre komplexné architektonické a urbanistické modely tento krok môže trvať mnoho hodín, ak model nebol pôvodne vytvorený s víziou 3D tlače po dokončení modelu.
Na cvičeniach sa aplikujú získané poznatky na konkrétne zadania a realizuje sa praktické precvičovanie novospoznaných príkazov ako i prehlbovanie poznatkov pri riešení konkrétnych úloh – 3D tlače modelov.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Hodnotí sa praktická časť (zadania) predmetu . V priebehu semestra budú dve praktické zadania po 20 bodov a záverečná práca 3D tlače modelu, z ktorej je možné získať 60 bodov. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z klauzúrnej práce získa menej ako 30 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: