12. 8. 2020  23:02 Darina
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AN7M5_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 5) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Názov predmetu:
Ateliér navrhovania VII (modul M 5)
Kód predmetu:
1_AN7M5_AU
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (13 kreditov)
 
Vyučujúci:
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Bergerová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Maroš Fečík (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. arch. Martin Hudec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Zuzana Zacharová (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí postupy kreatívneho architektonického navrhovania v prostredí s režimom vyššieho verejného záujmu (zachovanie kultúrneho dedičstva). Získa skúsenosti a zručnosti v analýze pamiatkových hodnôt prostredia, areálov a objektov. Dokáže koncepčne vyhodnotiť potenciály a limity daného objektu/prostredia a v ich rámci navrhnúť prevádzku novej funkcie. Dokáže navrhnúť architektonické zásahy do projektovaného objektu a jeho okolia v súlade so zásadami ochrany pamiatok a metodickým usmernením pamiatkovej služby pri súbežnom rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia a univerzálneho dizajnu prístupnosti pre všetkých.

 
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér navrhovania II
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
- Identifikácia problému
- Analýzy limít a potenciálu riešeného objektu/areálu
- Analýza pamiatkových hodnôt
- Koncept návrhu – princípy ochrany pamiatkových hodnôt, voľba metód zachovania, prezentácie a interpretácie hodnôt objektu
- Vypracovanie dispozično-prevádzkového, objemovo-kompozičného a architektonicko-tvaroslovného vyjadrenia návrhu
- Vypracovanie vizualizačnej prezentácie návrhu
- Príprava a realizácia verejnej prezentácie návrhu
- Obhajoba návrhu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRÁĽOVÁ, E. K zásadám materiálovo-konštrukčného riešenia pri stavebnom zásahu na pamiatkovom fonde. In DVOŘÁKOVÁ, V. Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia,európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, Častá 17.-19.október 2007. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2008, s. 30--41. ISBN 978-80-89175-25-3.
HOLEČEK, J. -- GIRSA, V. Projektování obnovy stavebních památek. Praha : Národní památkový ústav, 2008. 114 s. ISBN 978-80-87104-34-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Organizačná forma architektonického ateliéru, metodická postupnosť navrhovania:
- kompletizácia podkladov, štúdium relevantných historických a metodických zdrojov
- analýzy hodnôt objektu a jeho prostredia na základe osobnej návštevy objektu in situ,
- návrh konceptu riešenia, varianty
- dopracovanie návrhu v stanovenom rozsahu
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Klasifikovaný zápočet za:
- vypracované zadanie architektonického navrhovania v stanovenom obsahu a rozsahu
- verejnú prezentáciu vypracovaného zadanie
- verejnú obhajobu vypracovaného zadania
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: