Aug 4, 2020   7:38 a.m. Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Academic information system

Course syllabus 1_AS1M4_AU - Ateliérový seminár I (modul M 4) (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AS1M4_AU
Názov predmetu: Ateliérový seminár I (modul M 4)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na osobných konzultáciách a 2 kritikách v priebehu semestra.
Osobná prezentácia na záverečnej spoločnej obhajobe ateliéru.
Seminárna práca v požadovanej grafickej a obsahovej forme, spracovaná vo formáte A4.
Konečná známka je podľa klasifikačnej stupnice študijného programu.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehlbuje teoretické vedomosti previazané na konkrétne riešenú problematiku v rámci ateliérovej tvorby.
Študent dokáže analyzovať a následne aplikovať technické riešenia do ateliérovej práce. Vie zostaviť prehľadný elaborát prvkov, materiálov a technologických riešení ako technickú podporu pre ateliérovú prácu.
Na základe štúdia literatúry a vlastného výskumu dokáže získané znalosti triediť, vyhodnocovať a syntetizovať pre účely ich aplikácie v ateliérovej tvorbe so zameraním na verejný interiér.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vstupné informácie, analýza riešeného priestoru. Sumarizácia vstupných podkladov.
2. Typologická príprava a filozofia návrhu. Modelové príklady riešenia a ich analýzy .
3. Materiálovo - konštrukčný rozbor navrhovaných zvislých stavebných konštrukcií,
podláh, stropov a podhľadov , osvetľovacích prvkov , nábytkových prvkov, technického vybavenia interiéru, prvkov informačného systému.
4. Aplikácia poznatkov, vlastný výstup,
5. Zoznam použitej literatúry
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. Bytové domy. In Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2005.
KOTRÁDYOVÁ, V. -- BRŠEL, B. -- DANIEL, P. -- HAGENHENRICH, I. -- PETELEN, I. -- KOČLÍK, D. Dizajn nábytku. Vývoj navrhovanie, terminológia, typológia, ergonómia, materiály, konštrukcie, technológia. Bratislava : STU, 2009. 282 s. ISBN 978-80-227-3006-8.
PETELEN, I. Interiér a výstavníctvo. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1866-1.

Odporúčaná:
KOLEKTÍV AUTOROV, ed.: VINÁRČIKOVÁ, Jana: Interiérový dizajn. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017 – 325 strán– ISBN 978-80-227-4750-9
VINÁRČIKOVÁ, J. Interiér administratívnych budov. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2016. 274 s. ISBN 978-80-227-4539-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 66

A
B
C
DEFX
47,0 %
43,9 %
9,1 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: