21. 2. 2020  20:35 Eleonóra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_VERI_D - Verejný interiér (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Verejný interiér
Kód predmetu: 2_VERI_D
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické poznatky z riešenia verejných interiérov vo väzbe na základné faktory tvorby a interpretácie architektonického diela.
Študent získa prehľad, ktorý dopomôže individuálnemu návrhovému procesu vo vlastnej tvorbe z oblastí: kultúra, gastronómia, prechodné ubytovanie, obchody, služby, administratíva, zdravotníctvo, školstvo, šport, doprava a sakrálne stavby.
Študent dokáže analyzovať a zhodnotiť architektonické dielo z pohľadu interiérovej tvorby.
Študent dokáže vypracovať teoretickú úvahu – esej zo zvolenej teoretickej oblasti, dokáže formulovať a prezentovať vlastný názor.

 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vzťah verejného interiéru a architektúry. Charakteristika verejného interiéru.
2. Interiéry stavieb pre kultúru.
3. Interiéry stavieb pre gastronómiu.
4. Interiéry stavieb prechodného ubytovania.
5. Interiéry stavieb pre obchody a služby.
6. Interiéry stavieb pre administratívu.
7. Interiéry stavieb pre zdravotníctvo.
8. Interiéry stavieb pre školstvo.
9. Interiéry stavieb pre šport.
10.Interiéry stavieb pre dopravu.
11.Interiéry stavieb sakrálnych objektov.
12.Verejný interiér na Slovensku v 20. storočí a v súčasnosti, stručný prehľad.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETELEN, I. -- DANIEL, P. -- HAVAŠ, P. -- HRONSKÝ, M. -- JANÁKOVÁ, O. -- LICHARDOVÁ, V. -- MATERÁKOVÁ, E. -- MORÁVKOVÁ, K. -- VINÁRČIKOVÁ, J. Interiér. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003. 177 s. ISBN 8022718661.
ŠINDLAR, J. Interiér - vývoj nábytku. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1988. 105 s.
VALACHOVIČ, J. -- KAFFKA, L. Interiér a výstavníctvo. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 146 s.
VALACHOVIČ, J. Interiér a výtvarný detail. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1979. 187 s.

Odporúčaná:
KOLEKTÍV AUTOROV, ed.: VINÁRČIKOVÁ, Jana: Interiérový dizajn. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017 – 325 strán– ISBN 978-80-227-4750-9

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky sú zamerané na získanie vedomostí z aktuálnych trendov v navrhovaní verejných interiérov, o nových materiáloch a technológiách v interiéroch, ich uplatnení v závislosti na konkrétnych priestorov.
Semináre sú vedené formou diskusií, prezentácií a odborných exkurzií.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Priebežné kontroly spracovania seminárnej práce a grafického zadania.
Predloženie záverečnej seminárnej práce na hodnotenie v požadovanom rozsahu.
Konečná známka je podľa klasifikačnej stupnice študijného programu.
Hodnotí sa úroveň vypracovania práce na vybratú tému a jej prezentácia.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: