14. 8. 2020  7:35 Mojmír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AN7M6_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 6) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Ateliér navrhovania VII (modul M 6)
Kód predmetu: 1_AN7M6_AU
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (13 kreditov)
 
Vyučujúci:
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Ateliér modulu M6 je venovaný riešeniu energeticky úspornej a k prostrediu ohľaduplnej architektúry. Je koncipovaný so zameraním na komplexnosť zvládnutia tohto zámeru v kombinácii s náročnejšími architektonickými požiadavkami progresívnej architektúry a na praktické uplatnenie poznatkov z teoretických predmetov modulu.
 
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér navrhovania II
 
Stručná osnova predmetu:
Riešenie architektúry ohľaduplnej k prostrediu v štandarde energetickej efektívnosti, ktorý bude platiť od roku 2018. Komplexný prístup k architektúre dokumentovaný návrhom ekologického konceptu a energetickým i environmentálnym posúdením návrhu (v zjednodušenej forme). Téma spravidla prevzatá zo zadania študentskej súťaže (možnosť medzinárodnej konfrontácie). Pri obhajobe počítačová prezentácia návrhu, virtuálny 3d model.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PIFKO, H. Navrhovanie nízkoenergetických domov. Zásady architektonického navrhovania stavieb, s. 9. ISSN 1338-4449.
ŠPAČEK, R. -- PIFKO, H. Rukoväť udržateľnej architektúry. Bratislava: Slovenská komora architektov, 2013. ISBN 978-80-971205-1-1.
KIERULFOVÁ, Z. -- PIFKO, H. Zelená architektúra. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2008. 60 strany.
VŠETEČKA , P. Manuál energeticky úsporné architektury .  [online]. 2010. URL: http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/37/11265-zu_manual_web.pdf.
KEPPL, J. Ekologicky viazaná tvorba: Kontexty architektúry a ekológie. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 184 s. ISBN 80-227-1532-8.
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.

Odporúčaná:
CHYBÍK, J. Přírodní stavební materiály. Praha : Grada, 2009. 268 s. ISBN 978-80-247-2532-1.
TYWONIAK, J. Nízkoenergetické domy: Princípy a příklady. Praha : Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1101-X.
TYWONIAK, J. -- KOL. Nízkoenergetické domy 2: Princípy a příklady. Praha : Grada, 2008. 193 s. ISBN 978-80-247-2061-6.
TYWONIAK, J. Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a další. Praha : Grada Publishing, 2012. 195 s. ISBN 978-80-247-3832-1.
NAGY, E. Manuál ekologickej výstavby: Navrhovanie a výstavba trvalo udržateľných ľudských sídiel. Revúca : Permakultúra (CS), 1999. 225 s. ISBN 80-967972-0-4.
NAGY, E. Nízkoenergetický a energeticky pasívny dom. Bratislava : Jaga Group, 2009. 215 s. ISBN 978-80-8076-073-1.
SCHUBERT, U. Ecocity: Book I. A better place to live /2002-2005. Viedeň : Vienna University of Economics and Business, 2005. 106 strany. ISBN 3-200-00421-5.
KRAJCSOVICS, L. iEPD - Inštitút pre en. pasívne domy.  [online]. 2014. URL: http://www.iepd.sk.
MEKIJAN, S. Passipedia.  [online]. 2014. URL: http://passipedia.org.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Klasifikovaný zápočet na základe úspešného obhájenia projektu (podmienkou jeho udelenia je odovzdanie a úspešná obhajoba kompletného elaborátu projektu vrátane energetického a environmentálneho posúdenia a absolvovanie kontrol rozpracovanosti).
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: