Jan 22, 2020   10:16 a.m. Zora
Academic information system

Course syllabus 1_AN7M2_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 2) (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AN7M2_AU
Názov predmetu: Ateliér navrhovania VII (modul M 2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 13
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér navrhovania II (1_AN2_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby,
• Odovzdanie elaborátu ateliérovej práce v stanovenom rozsahu a obsahu podľa zadania. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky v oblasti navrhovania občianskych budov v náročných priestorových, funkčno prevádzkových a kontextuálnych súvislostiach v úzkej väzbe na aktuálne úlohy praxe v konkrétnom prostredí. Znalosti z ateliérového seminára dokáže selektívne uplatňovať v zadanej téme. Dokáže sa orientovať v súčasných architektonických trendoch občianskych budov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Ateliérová tvorba - architektonické riešenie budovy občianskej vybavenosti vybraných typologických druhov. (dotácia 0/8)
 
a.Predmetom riešenia je budova občianskej vybavenosti vybraných typologických druhov (Performance centrum, Multimediálne centrum, Verejné komunikačné centrum, Science centrum, Kunsthalle, Voľnočasové športové alebo kultúrne centrum.) v kontexte s mestským verejným priestorom Bratislavy v konkrétnej lokalite.
b.Úzke prepojenie študentských prác s aktuálnou problematikou praxe tvorby občianskych budov v reálnych podmienkach, resp. dokumentovanie alternatívnych experimentálnych foriem s ich podrobnejším riešením
c.Zadanie vypracováva študent samostatne v súčinnosti s ostatnými premetmi modulu, predovšetkým so spoločnou a individuálnou prípravou a vyhodnotením podkladov prostredníctvom ateliérového seminára.
d.Ateliér môže mať ambíciu byť hmotovo-priestorovým, konštrukčným, architektonickým a funkčno-prevádzkovým experimentom s použitím nových materiálov a technológií až na hranicu futuristických vízií.
e.V návrhu sa ráta aj s použitím nových (aj experimentálnych) materiálov a technológií až na hranicu futuristických vízií.
f.Rozsah asi 8000-10000 m² úžitkovej plochy, podlažnosť obmedzená podľa konkrétnej lokality v danom mestskom prostredí.
g.Elaborát zadania predstavuje urbanisticko-architektonická štúdia, architektonická štúdia v podrobnosti M 1:200, model, vizualizácie. Bližšie oboznámenie s podrobnosťami témy priamo u vedúceho ateliérovej práce.
h.Ateliér je orientovaný na výsledný komplexný elaborát, preto je dôležitá záverečná prezentácia semestrálnej práce.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995. 581 s. ISBN 8090148646.

Odporúčaná:
Brawne Michael et al.: Library builders, AD Academy editions, London 1997
Edwar Brian: Libraries and vearing resource centres, Architectural press, Oxford 2002
http://www.dezeen.com/architecture/

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 108

ABCDEFX
52,8 %30,6 %11,1 %3,7 %1,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Martin Kusý (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 09. 2019.

Type of output: