Feb 25, 2020   10:59 p.m. Frederik
Academic information system

Course syllabus 1_PP3D2_D - Počítačová podpora 3D II (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PP3D2_D
Názov predmetu: Počítačová podpora 3D II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť: min. 10 účastí, povolené 3 ospravedlnené neúčasti
Podmienkou absolvovania predmetu je vypracovanie 2 zadaní:
Zadanie č.1, 5. týž.sem. tvorí max. 40 bodov z celkového hodnotenia:
vymodelovanie zložitého objektu (práca s prienikmi objektov a plôch, plynulosť prienikov)

Zadanie č.2, Odovzdanie záverečného zadania v zápočtovom týždni, tvorí max. 60 bodov z celkového hodnotenia:
3D vizualizácia (práca s vizualizovaním, mapovanie materiálov a textúr, príprava scény ako sú svetlá, kamery.)
Zadania budú odovzdané vo forme digitálneho výstupu a výtlačku, formát A4 (popis výtlačku: nad dolným okrajom bude umiestnená rozpiska obsahujúca (text v nej minimálna veľkosť textu 11): Názov zadania, meno študenta, meno garanta, meno pedagóga, číslo predmetu, ročník, semester, akademický rok, Ústav Dizajnu, FA STU v Bratislave, logo fakulty)
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie komplexnej práce s 3D modelovaním objektov a vizualizovaním. V programe Rhino 3D (Rhinoceros) a zásuvným modulom V_Ray.
 
Stručná osnova predmetu:
Rozšírenie problematiky modelovanie a vizualizovania Rhino 3D:
- Prispôsobenia a rozšírenia
- Klávesové skratky
- Zásuvné moduly pre Rhino
- Pokročilé modelovanie zložitých objektov
- Objekty a ich transformácie
- Rotácie kriviek
- Vyťahovanie objektov z kriviek a plôch
- Spájanie plôch
- Úpravy na úrovni bodov
- Plynulé prechody medzi plochami a objektami
- Tvorba 3D kriviek
- Obkreslovanie obrázkov – reverzný inžiniering
- Aplikácia kriviek na plochu
- Prieniky objektov
- V_Ray pre Rhino Vizualizovanie, rôzne techniky a vylepšenie
- Vernosť materiálov a textúr
- Reflexie a transparencie
- Práca s kamerami
- Svetelné podmienky
- Tekuté objekty, sklo a iné materiály
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MCNEEL, R. Rhinoceros.  [online]. 2012. URL: http://www.rhino3d.com/.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 188

ABCDEFX
25,0 %28,7 %15,4 %11,7 %17,6 %1,6 %
Vyučujúci: Mgr. art. Tibor Antony (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Mgr. art. Matej Dubiš, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Jana Kumorovitzová, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Filip Maukš (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Martin Mjartan (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Olah, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 10. 2019.

Type of output: