14. 7. 2020  9:23 Kamil
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_ATS2_A - Ateliérový seminár II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Kód predmetu:
2_ATS2_A
Názov predmetu: Ateliérový seminár II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
Pred spracovaním ateliérového projektu študent zozbiera a vyhodnotí potrebné mapové, grafické a textové podklady, prípadne vykoná vlastné prieskumy v teréne tak, aby mal dostatočné množstvo informácií a podkladov na spracovanie daného ateliérového zadania. V druhej časti študent vypracuje typologickú prípravu pre typ objektu/skupiny objektov, ktorý navrhuje a analýzu podobných vybraných návrhov. V ďalšej časti spracuje vybrané, respektíve špecifické konštrukčné, technologické, materiálové prvky, ktoré použije vo svojom návrhu.
Zozbierané podklady, prieskumy a rozbory danej témy študent spracuje v tlačenej alebo digitálnej forme. V seminárnej práci musia byť dôsledne citované použité zdroje.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: