31. 5. 2020  16:55 Petronela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_ASA2_AU - Ateliérový seminár II - A (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu:
Ateliérový seminár II - A
Kód predmetu: 1_ASA2_AU
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Pavol Korček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Andrej Maciak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Štefan Polakovič (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehlbujúce znalosti v rámci zadanej témy bakalárskej práce. Naučí sa zhodnocovať databázu poznatkov v metodickej, teoretickej, typologickej a praktickej časti, ktorá je bližšie zameraná stavebno-technický a konštrukčný detail. Dokáže získané znalosti tvorivo aplikovať v záverečnej bakalárskej práci vo väzbe na zvolenú tému v postupnosti: od širšieho prostredia, cez architektonický objekt až po architektonický a konštrukčný detail, na ktorý sa kladie väčší dôraz.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Ateliérový seminár II je metodicky rozdelený do troch blokov. Prvý blok je zameraný na štúdium literatúry, excerpovanie poznatkov a príkladov podobných riešení súvisiacich s témou ateliérovej práce. Druhý blok je zameraný na analýzu a vyhodnocovanie všeobecných a špecifických poznatkov získaných praktickým prieskumom v teréne a ich konfrontáciu s teoretickými znalosťami so zameraním na koncepciu urbanistického a architektonického riešenia. Tretí blok je zameraný na možnosti uplatnenia poznatkov v ateliérovom projekte.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Ateliérový seminár II je metodicky rozdelený do troch blokov. Prvý blok je zameraný na štúdium literatúry, excerpovanie poznatkov a príkladov podobných riešení súvisiacich s témou ateliérovej práce. Druhý blok je zameraný na analýzu a vyhodnocovanie všeobecných a špecifických poznatkov získaných praktickým prieskumom v teréne a ich konfrontáciu s teoretickými znalosťami so zameraním na koncepciu urbanistického a architektonického riešenia. Tretí blok je zameraný na možnosti uplatnenia poznatkov v ateliérovom projekte.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: