4. 8. 2020  13:37 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AN4_AU - Ateliér navrhovania IV (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu:
Ateliér navrhovania IV
Kód predmetu: 1_AN4_AU
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci:
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Patrik Baxa (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. art. Martin Varga (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a praktické zručnosti uplatňovania zásad obnovy historickej architektúry a determinantov architektonickej tvorby v pamiatkovom prostredí a osvojí si znalosti práce so špecifickými druhmi predprojektovej prípravy v oblasti obnovy architektonického dedičstva, akými sú pamiatkové výskumy, historická kartografia a archívne fondy.
 
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Obnova pamiatok
 
Stručná osnova predmetu:
Malý ateliér je zameraný na riešenie menších architektonických zadaní súvisiacich s pamiatkovou obnovou chráneného architektonického dedičstva, s jeho prezentáciou a využívaním.
Študenti individuálne, alebo v kolektíve spracúvajú v ateliéri vybranú tému v stanovenom obsahu a rozsahu

Rozsah spracovania ateliérovej tvorby:
Širšie vzťahy
Urbanistický kontext, situácia (M 1:1000, 1:500)
Analýzy (historická, funkčná, dopravná, zeleň, kompozícia a pod.)
S.W.O.T. analýza
Analýza pam. hodnôt - návrh metodiky obnovy
Koncepcia riešenia (spracovať ručne !)
Varianty riešenia (M 1:100, 1:200) (pôdorysy, pohľady, rezy)
Stavebné úpravy (rozsah podla pokynov vedúceho AT)
Zobrazenie riešenia: axonometria, perspektíva, 3D vizualizácia
Sprievodná správa
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GREGOR, P. Dobrodružstvo pamiatok: Vývoj teórie a praxe obnovy architektonického dedičstva od staroveku do konca 19. storočia. Bratislava : Perfekt, 2008. 87 s. ISBN 978-80-8046-401-1.
GREGOR, P. -- GREGOROVÁ, J. -- KRÁĽOVÁ, E. -- KVASNICOVÁ, M. -- LALKOVÁ, J. Obnova pamiatok. Bratislava : Perfekt, 2008. 109 s. ISBN 978-80-8046-405-9.
GREGOR, P. Teória ochrany pamiatok. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 52 s.
GREGOROVÁ, J. -- LALKOVÁ, J. -- NAHÁLKA, P. -- ORAVCOVÁ, E. Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003. 140 s. ISBN 8022718378.
FIALA, A. -- GREGOR, P. -- GREGOROVÁ, J. -- HRAŠKOVÁ, N. -- HUSÁK, V. -- KATTOŠ, K. -- KVASNICOVÁ, M. -- MLYNKA, L. -- PAUČULOVÁ, Ĺ. -- PAULINY, P. -- POLOMOVÁ, B. -- URBANOVÁ, N. Prezentácia architektonického dedičstva II. Bratislava : Perfekt, 2008. 191 s. ISBN 978-80-8046-394-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Študenti spracovávajú architektonickú štúdiu rekonštrukcie a obnovy architektonickej pamiatky, pričom sa zameriavajú na prácu s podkladmi (pamiatkové výskumy). Predmetom ateliéru sú obsahovo malé zadania, ktoré sa spracovávajú v príslušnom rozsahu. V priebehu semestra je možné zúčastniť sa sústredenia na detašovanom pracovisku FA STU v Banskej Štiavnici.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Klasifikovaný zápočet za:
- vypracované zadanie architektonického navrhovania v stanovenom obsahu a rozsahu
- verejnú prezentáciu vypracovaného zadanie
- verejnú obhajobu vypracovaného zadania
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 14. 04. 2020.

Typ výstupu: