29. 10. 2020  21:35 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_STAV6_A - Staviteľstvo VI (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
2_STAV6_A
Názov predmetu: Staviteľstvo VI
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra - inžiniersky (povinný), 2. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 30%.
• Úspešné vykonanie skúšky. Skúška prebieha kombinovanou formou. Písomná časť (kreslené schémy, detaily, texty) má pomernú váhu 50 %. Ústna časť má váhu 20% z celkového výsledku.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti metodológie navrhovania architektonicko-konštrukčných detailov budov. Porozumie princípom a požiadavkám na tvorbu a interpretáciu konštrukčných detailov v architektúre. Na základe získaných znalostí dokáže formou podrobnej analýzy (anatómie) vyhodnocovať a konfrontovať teóriu a prax tvorby detailov na vybraných architektonických dielach. Dokáže poznatky tvorivo uplatňovať v projektoch vlastnej ateliérovej tvorby.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky :
Architektonický celok a detail. Teoretické východiská navrhovania konštrukčných detailov. Sémantika detailu vo vývojovej trajektórii : historická architektúra - súčasnosť - trendy. Význam materiálovej bázy v navrhovaní konštrukčných detailov. Definovanie a spôsob plnenia okrajových podmienok návrhu detailu (estetické, energetické, materiálové. iné). Kontexty prostredia a detailu. Metodika tvorby konceptu architektonicko-konštrukčného detailu (tvorba a overovanie formou modelov). Technologické súvislosti a limity architektonicko - konštrukčných detailov: „monolitický a prefabrikovaný“ detail. Konfrontácie tvorby detailov v architektonickej praxi (praktické ukážky a analýzy).
Cvičenia :
Seminárny charakter cvičenia. Textové a grafické analýzy tvarovania a konštrukcie detailu, definovanie technických parametrov prvkov detailu. Analýza vybraných 3 detailov so zameraním na netradičný, resp. atypický architektonicko – konštrukčný detail : obvodový plášť, strecha, doplnková konštrukcia v interiéri, resp. exteriéri. Spracovanie zadania v ucelenom elaboráte, prezentácia práce.
Rozsah cvičenia : grafická časť : v prepočte 14 A4.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ILKOVIČ, J. Progres techniky v architektúre z hľadiska energetickej hospodárnosti budov. In PAVLÍK, M. Sborník přednášek: Trendy racionálního využití energie při provozování budov ve výukovém procesu = Optimization of Energy Utilization in Buildings Operation. Latest Development Application in Lectures. Praha: ČVUT FA, 2010, s. 13--20. ISBN 978-80-01-04640-1.
ILKOVIČ, J. Súčasné konštrukcie, materiály a technológie bytových domov. In BACOVÁ, A. Bytové domy na Slovensku: Teória. Recenzie. Diskusia. Bratislava : Eurostav, 2007, s. 62--75. ISBN 978-80-89228-13-3.
ILKOVIČ, J. Vzťah architektonického konceptu a konštrukcie. In LAVRINČÍKOVÁ, D. Konštrukcie v súčasnej architektúre. Construction in Current Architecture : Zborník abstraktov.Proceedings of Abstracts. 4.medzinárodná vedecká konferencia, Banská Štiavnica 17.-19.5.2007. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2007, s. 1. ISBN 978-80-227-2651-1.
ILKOVIČOVÁ, Ľ. -- ILKOVIČ, J. Progres techniky v architektúre : vedecká konferencia 12.9.-14.9.2013, Tatranská Kotlina. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. ISBN 978-80-227-4105-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 658

A
B
C
D
E
FX
25,2 %
36,8 %
28,1 %
7,4 %
1,8 %
0,7 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: