29. 10. 2020  21:51 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_STAV6_A - Staviteľstvo VI (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Názov predmetu:
Staviteľstvo VI
Kód predmetu:
2_STAV6_A
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti metodológie navrhovania architektonicko-konštrukčných detailov budov. Porozumie princípom a požiadavkám na tvorbu a interpretáciu konštrukčných detailov v architektúre. Na základe získaných znalostí dokáže formou podrobnej analýzy (anatómie) vyhodnocovať a konfrontovať teóriu a prax tvorby detailov na vybraných architektonických dielach. Dokáže poznatky tvorivo uplatňovať v projektoch vlastnej ateliérovej tvorby.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky :
Architektonický celok a detail. Teoretické východiská navrhovania konštrukčných detailov. Sémantika detailu vo vývojovej trajektórii : historická architektúra - súčasnosť - trendy. Význam materiálovej bázy v navrhovaní konštrukčných detailov. Definovanie a spôsob plnenia okrajových podmienok návrhu detailu (estetické, energetické, materiálové. iné). Kontexty prostredia a detailu. Metodika tvorby konceptu architektonicko-konštrukčného detailu (tvorba a overovanie formou modelov). Technologické súvislosti a limity architektonicko - konštrukčných detailov: „monolitický a prefabrikovaný“ detail. Konfrontácie tvorby detailov v architektonickej praxi (praktické ukážky a analýzy).
Cvičenia :
Seminárny charakter cvičenia. Textové a grafické analýzy tvarovania a konštrukcie detailu, definovanie technických parametrov prvkov detailu. Analýza vybraných 3 detailov so zameraním na netradičný, resp. atypický architektonicko – konštrukčný detail : obvodový plášť, strecha, doplnková konštrukcia v interiéri, resp. exteriéri. Spracovanie zadania v ucelenom elaboráte, prezentácia práce.
Rozsah cvičenia : grafická časť : v prepočte 14 A4.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ILKOVIČ, J. Progres techniky v architektúre z hľadiska energetickej hospodárnosti budov. In PAVLÍK, M. Sborník přednášek: Trendy racionálního využití energie při provozování budov ve výukovém procesu = Optimization of Energy Utilization in Buildings Operation. Latest Development Application in Lectures. Praha: ČVUT FA, 2010, s. 13--20. ISBN 978-80-01-04640-1.
ILKOVIČ, J. Súčasné konštrukcie, materiály a technológie bytových domov. In BACOVÁ, A. Bytové domy na Slovensku: Teória. Recenzie. Diskusia. Bratislava : Eurostav, 2007, s. 62--75. ISBN 978-80-89228-13-3.
ILKOVIČ, J. Vzťah architektonického konceptu a konštrukcie. In LAVRINČÍKOVÁ, D. Konštrukcie v súčasnej architektúre. Construction in Current Architecture : Zborník abstraktov.Proceedings of Abstracts. 4.medzinárodná vedecká konferencia, Banská Štiavnica 17.-19.5.2007. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2007, s. 1. ISBN 978-80-227-2651-1.
ILKOVIČOVÁ, Ľ. -- ILKOVIČ, J. Progres techniky v architektúre : vedecká konferencia 12.9.-14.9.2013, Tatranská Kotlina. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. ISBN 978-80-227-4105-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky :
Architektonický celok a detail. Teoretické východiská navrhovania konštrukčných detailov. Sémantika detailu vo vývojovej trajektórii : historická architektúra - súčasnosť - trendy. Význam materiálovej bázy v navrhovaní konštrukčných detailov. Definovanie a spôsob plnenia okrajových podmienok návrhu detailu (estetické, energetické, materiálové. iné). Kontexty prostredia a detailu. Metodika tvorby konceptu architektonicko-konštrukčného detailu (tvorba a overovanie formou modelov). Technologické súvislosti a limity architektonicko - konštrukčných detailov: „monolitický a prefabrikovaný“ detail. Konfrontácie tvorby detailov v architektonickej praxi (praktické ukážky a analýzy).
Cvičenia :
Seminárny charakter cvičenia. Textové a grafické analýzy tvarovania a konštrukcie detailu, definovanie technických parametrov prvkov detailu. Analýza vybraných 3 detailov so zameraním na netradičný, resp. atypický architektonicko – konštrukčný detail : obvodový plášť, strecha, doplnková konštrukcia v interiéri, resp. exteriéri. Spracovanie zadania v ucelenom elaboráte, prezentácia práce.
Rozsah cvičenia : grafická časť : v prepočte 14 A4.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Zápočet, skúška na základe predloženej seminárnej práce
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: