Oct 21, 2020   4:53 a.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus 2_TEK8_A - Tektonika v architektúre (FAD - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Tektonika v architektúre
Kód predmetu:
2_TEK8_A
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o vzniku, vývoji a tvorbe tektonických systémov v architektúre, osvojí si princípy tvorby tektonických sústav analýzou a zhodnotením nosných konštrukčných systémov na príkladoch z historickej a súčasnej architektúry, dokáže určiť determinanty tvorby tektonických sústav, tektonických konštrukcií a tektonických detailov. Poznatky dokáže tvorivo uplatňovať v ateliérovej tvorbe.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. tektonika v architektúre, jej vznik, význam a formy architektonickej prezentácie
2. tektonika a väzby architektúry a techniky
3. tektonické systémy v historickej architektúre
4. tektonické systémy v súčasnej architektúre
5. high-tech ako tektonický fenomén v súčasnej architektúre
6. tvorba predstaviteľov high-tech architektúry
7. tektonický konštrukčný systém
8. väzby základných konštrukčných prvkov v rámci tektonického konceptu
9. priebeh statických síl ako určujúci determinant tvorby konštrukčných prvkov
10. zásady tvorby tektonických konštrukcií a tektonických detailov
11. tektonický koncept a jeho postavenie pri tvorbe architektonického diela
12. úloha a význam tektoniky v súčasnej architektonickej tvorbe
13. Uplatnenie základných tektonických princípov v súčasnej architektonickej tvorbe
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUŽINSKÝ, I. -- SIVÁK, Š. -- LAVRINČÍKOVÁ, D. Architektúra hál ako výraz symbiózy funkcie, tektoniky a ekológie. In Stavebnícka ročenka 2002. Bratislava : Jaga, 2001, s. 15--23. ISBN 80-88905-57-5.
TUŽINSKÝ, I. Digitálne morfované tvary v súčasnej architektonickej tvorbe.Digitally Morphed Shapes in Current Architectural Design. In LAVRINČÍKOVÁ, D. Konštrukcie v súčasnej architektúre. Construction in Current Architecture : Zborník abstraktov.Proceedings of Abstracts. 4.medzinárodná vedecká konferencia, Banská Štiavnica 17.-19.5.2007. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2007, ISBN 978-80-227-2651-1.
TUŽINSKÝ, I. Enviromentálne aspekty v koncepcii architektonických a konštrukčných návrhov. In PAVLÍK, M. Sborník přednášek: Trendy racionálního využití energie při provozování budov ve výukovém procesu = Optimization of Energy Utilization in Buildings Operation. Latest Development Application in Lectures. Praha: ČVUT FA, 2010, s. 35--40. ISBN 978-80-01-04640-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednáška,cvičenie, sústredenie k témam, zadanie jednotnej úlohy a vyhodnotenie
Cvičenia:
1.-- 6. týždeň: analýza vybraného príkladu tektonickej architektúry -- porovnanie s inými príkladmi v architektúre
7.-- 13. týždeň: tvorba tektonickej architektúry podľa individuálneho zadania -- vypísané témy .
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Cvičenia:
min. 3 konzultácie: prvá do konca 4. týždňa, druhá do konca 9. týždňa, tretia do konca 12. týždňa. Nesplnenie týchto podmienok je dôvodom k neudeleniu zápočtu. Nevyhovujúca úroveň na 2. konzultácii je dôvodom k neudeleniu zápočtu.

Skúška: test z okruhov prednášok a základnej literatúry, klasifikácia z cvičenia tvorí pomocné kritérium celkového hodnotenia skúšky v rozsahu 50%.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: