21. 10. 2020  3:17 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_PPR3_A - Pracovné prostredie (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Názov predmetu:
Pracovné prostredie
Kód predmetu:
2_PPR3_A
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa podrobné poznatky z oblasti pracovného prostredia vo výrobe. Vie definovať súčasné trendy vývoja humanizácie a estetizácie pracovného prostredia. Porozumie faktorom a jednotlivým zložkám ovplyvňujúcim proces a metódy tvorby pracovného prostredia vo výrobných objektoch. Nadobudne schopnosť transformovať získané poznatky pri navrhovaní a estetizácii výrobného interiéru.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Charakteristika problematiky, uplatňovanie súvisiacich vedných disciplín pri tvorbe pracovného prostredia, vplyv faktorov na funkčnú a estetickú kvalitu výrobného interiéru, architektonickými a výtvarnými prostriedkami zvyšovanie kvality pracovného prostredia.
Semináre:
Analytické spracovanie určenej témy z oblasti pracovného prostredia, špecifikácia faktorov, syntetizácia teoretických poznatkov, spracovanie konkrétneho návrhu výrobného interiéru, konzultácie zadanej úlohy, prezentácia adjustovanej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MISKELL, J R. -- MISKELL, V. Pracovní motivace. Praha : Grada, 1996. 78 s. ISBN 80-7169-317-0.
ILKOVIČ, J. -- MEZIANI, Y. -- ILKOVIČOVÁ, Ľ. Architektúra energetických výrobní na báze plynu. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 168 s. ISBN 978-80-227-3632-9.
ILKOVIČOVÁ, Ľ. Identita architektúry priemyslu. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. 99 s. ISBN 978-80-227-4104-0.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky, seminár.
Vypracovanie seminárnej práce, kontrola rozpracovanosti, prezentácia práce a diskusia k problematike predmetu.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Kombinovaná forma skúšky.
Výsledky seminárnej práce sú súčasťou celkového hodnotenia znalostí.
Kritériá: rozsah a kvalita (grafická a obsahová), požadovaná úroveň znalostí a zručností - min. 56% z celkového hodnotenia.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: