21. 10. 2020  3:35 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_PPR3_A - Pracovné prostredie (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
2_PPR3_A
Názov predmetu:
Pracovné prostredie
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Prednášky (dotácia 1/1)
 
a.
Ciele kreovania pracovného prostredia vo výrobných a inžinierskych stavbách.
Metodické postupy pri tvorbe výrobného interiéru ( analýza, syntéza).
Zložky pracovného prostredia, prvky pracovného priestoru.
b.
Typy výrobných interiérov ( jednoúčelový, viacúčelový).
Stavebná štruktúra, technológia prevádzky, doprava, človek.
c.Tvorba priestoru, voľba materiálov a ich povrchových úprav.
Svetelné, akustické, mikroklimatické podmienky v pracovnom prostredí.
d.
Farba v pracovnom prostredí výrobných stavieb, funkcie farby v pracovnom prostredí.
Metódy pri farebnom riešení výrobných interiérov. Zásady farebného riešenia priestoru


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: