29. 10. 2020  22:02 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_VIS_AU - Výrobné a inžinierske stavby (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Výrobné a inžinierske stavby
Kód predmetu: 1_VIS_AU
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z typológie poľnohospodárskych, priemyselných a inžinierskych stavieb. Rozumie teoretickým princípom, zásadám a súvislostiam navrhovania výrobných a inžinierskych stavieb v kontexte územia, priestoru a prostredia. Porozumie integrácii prevádzkových, technologických a konštrukčných požiadaviek. Získané znalosti je schopný aplikovať v ateliérovej tvorbe.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky
A.Priemyselné stavby - historické východiská, klasifikácia stavieb, analýza priemyselného územia a závodu, pásmovanie v závode, analýza jednotlivých pásiem, typologicko- technologické aspekty.
B.Poľnohopodárske stavby - historické súvislosti, vzťah poľnohospodárskej výroby a krajiny, výroba a sídlo, druhovosť výrobných závodov, analýza poľnohospodárskeho závodu (farmy), typologicko - technologické aspekty.
C.Inžinierske stavby - historické východiská, klasifikácia stavieb, problematika vodných stavieb, stavieb pre dopravu, vertikálnych inžinierskych diel a špeciálnych inžinierskych stavieb, komplexných stavieb pre energetiku, typologicko - technologické aspekty.

Cvičenia
Špecifikácia tém z jednotlivých oblastí, obsah, rozsah a metodika spracovania zadaní - zadania z priemyselných, poľnohospodárskych a inžinierskych stavieb v postupnom slede, v súlade s obsahom prednášok.
Celkový rozsah elaborátu cvičení je v prepočte min. 1 AH, t.j. 18 formátov A4.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUČERA, V. Architektura inženýrských staveb. Praha : Grada Publishing, 2009. 320 s. ISBN 978-80-247-2504-8.
BÓNA, J. -- ILKOVIČ, J. Princípy a metódy tvorby výrobných a inžinierskych stavieb: Poľnohospodárske stavby. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 172 s. ISBN 80-227-0432-6.
KOVAŘÍK, E. -- POSPÍŠIL, J. -- ŠTĚDRÝ, F. Průmyslové stavby. Praha : SNTL, 1986. 437 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa organizuje formou prednášok a cvičení, cvičenia nadväzujú obsahovo na prednášky v 3 tematických celkoch.
Študent vypracuje prácu zo všetkých 3 súčastí predmetu na zadané témy.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Kombinovaná forma skúšky a výsledok cvičení je súčasťou celkového hodnotenia.
Kritériá: rozsah a kvalita (grafická a obsahová), požadovaná úroveň znalostí a zručností - min. 56% z celkového hodnotenia.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: