Jul 12, 2020   2:01 a.m. Nina
Academic information system

Course syllabus 2_ASM6_AD - Alternatívne materiály a technológie (FA - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Kód predmetu:
2_ASM6_AD
Názov predmetu:
Alternatívne materiály a technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby, odovzdanie seminárnych prác v požadovanej kvalite a úspešné absolvovanie písomnej skúšky (na získanie kreditov je potrebné získať min. 56 % v jej hodnotení). Miera započítania priebežného hodnotenia: seminárne práce 50 %, písomná skúška 50 %. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopenie environmentálnych požiadaviek kladených na stavebné materiály a na technológie prevádzky budov počas celého cyklu ich životnosti, oboznámenie sa s princípmi udržateľnej architektúry a s používaním low tech aj high tech prístupov v nej. Naštudovanie alternatívnych prístupov k energetickým aj materiálovým tokom v stavbách vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie, a ich praktické precvičenie.
 
Stručná osnova predmetu:
Materiály a technológie prevádzky budov ohľaduplných k prostrediu_základné pojmy a východiská, posudzovanie životného cyklu budov. Stavanie z prírodných materiálov (drevo, hlina, slama, kameň), prírodné izolačné materiály, moderné high tech alternatívy, recyklácia. Vegetačné strechy a steny, podzemná architektúra. Vplyv materiálov a technológií prevádzky na kvalitu vnútorného prostredia budov, hodnotenie environmentálnej kvality. Technológie prevádzky úsporných a k prostrediu ohľaduplných budov, základné pojmy a východiská, energeticky efektívne budovy, zásady navrhovania Architektúry 2020. Využite obnoviteľných zdrojov energie v súvise s architektúrou, energetické a materiálové toky. Posudzovanie energetickej efektívnosti, integrované navrhovanie. Príklady uplatnenia alternatívnych stavebných materiálov a technológií. Seminárne práce: precvičenie potrebných hodnotiacich metód a výpočtov, ako aj aplikácie získaných poznatkov (vrátane znalosti princípov navrhovania energeticky efektívnych stavieb) pri tvorbe architektonického konceptu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠPAČEK, R. -- PIFKO, H. Rukoväť udržateľnej architektúry. Bratislava: Slovenská komora architektov, 2013. ISBN 978-80-971205-1-1.
PIFKO, H. Alternatívne stavebné materiály a technológie. Životné prostredie, 38. s. 188--193.
PIFKO, H. Stavebno-ekologická kvalita budov: učebná pomôcka KEEVT. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2002.

Odporúčaná:
KEPPL, J. Ekologicky viazaná tvorba: Kontexty architektúry a ekológie. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 184 s. ISBN 80-227-1532-8.
PIFKO, H. Alternatívne technológie v architektúre: Učebná pomôcka na FA STU. Bratislava : STU v Bratislave, 1999.
ŠUTOVSKÝ, R. Alternatívne materiály v architektúre XI. diel: učebná pomôcka pre ateliérovú tvorbu. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2005. 279 s.
PIFKO, H. Alternatívne stavebné materiály. In Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : sborník z mezinárodního vědeckého semináře konaného dne 23.listopadu 2005 v Brně = proceedings from the international scientific seminar held on 23 November 2005 in Brno. Brno: FA VUT v Brně, 2005, s. 79--86. ISBN 80-214-3040-0.
KRAJCSOVICS, L. Súčasné trendy riešenia nízkoenergetických budov. Architektúra a urbanizmus, 43. s. 99--115.
NAGY, E. Prírodné stavebné materiály v kontexte udržateľného stavebníctva.  [online]. 2006. URL: http://www.hlina.info/media/_publikace/disertacky-a-ost/d-003-nagy.pdf.
NAGY, E. Nízkoenergetický a energeticky pasívny dom. Bratislava : Jaga Group, 2009. 215 s. ISBN 978-80-8076-073-1.
KRAJCSOVICS, L. -- ŠÍP, L. Solárne mestá : Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska. Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2010. ISBN 978-80-227-3333-5.
TYWONIAK, J. Nízkoenergetické domy. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1101-X.
HUDEC, M. Pasívní rodinný dům. Proč a jak stavět. Praha : Grada, 2008. 108 s. ISBN 978-80-247-2555-0.
GRUNNER, K. Možnosti opätovného použitia stavebných materiálov.  [online]. 2010. URL: http://www.udrzitelnavystavba.cz/WP3_papers/10_Grunner.pdf.
COPLÁK, J. -- PIFKO, H. -- GREGOROVÁ, J. -- RAKŠÁNYI, P. -- KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. -- ŠABÍKOVÁ, J. -- VITKOVÁ, Ľ. -- IVANIČKA, K. Plánovanie ekologických sídlisk. Bratislava : Road, 2009. 132 s. ISBN 978-80-88999-37-9.
GRUNNER, R. Zelená architektúra.  [online]. 2014. URL: http://www.zelenarchitektura.sk/.
KRAJCSOVICS, L. iEPD - Inštitút pre en. pasívne domy.  [online]. 2014. URL: http://www.iepd.sk.
KIERULFOVÁ, Z. ArTUR - trvalo udržateľná architektúra.  [online]. 2014. URL: http://ozartur.sk/.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 137

A
B
C
D
E
FX
51,1 %
30,7 %
16,1 %
2,1 %
0 %0 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: