10. 7. 2020  8:43 Amália
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_ASM6_AD - Alternatívne materiály a technológie (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Kód predmetu:
2_ASM6_AD
Názov predmetu: Alternatívne materiály a technológie
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.
Prednášky: (dotácia 1/0)
 
a.
1. Základné pojmy udržateľnej architektúry, filozofické východiská, menežment cyklu životnosti, Low-tech vs. High-tech, permakultúra, biokompatibilita. Vlastnosti materiálov, ich posudzovanie, porovnanie alternatív.
2. Stavanie z nepálenej hliny, slamené bloky ako stavebný materiál.
3. Drevené konštrukcie - typy, konštrukčné zásady. Tepelné izolácie z prírodných a a recyklovaných materiálov.
4. Podzemná architektúra, zelené strechy. Hlinené omietky, tradičné materiály pri rekoštrukciách budov.
5. Nové materiály, experimentálne riešenia, vývoj v oblasti.
6. Skúsenosti z využívania prírodných materiálov v praxi.
7. Navrhovanie NED, PD, "Architektúra 2020", história, environmentálne posudzovanie (opakovanie/doplnenie teoretických predmetov modulu M6).
8. Technológie prevádzky A2k20, výstavba bez TM, neprievzdušnosť, zimná a letná tepelná pohoda, vykurovanie, chladenie.
9. Alternatívne zdroje energie (biomasa, solár, TČ, kogenerácia...). Vetranie (s rekuperáciou /prirodzené), kvalita vnútorného prostredia.
10. Materiálové toky v architektúre (ČOV, využitie dažďovej vody, odpad...). Automatizované systémy prevádzky, efemérna, mobilná, ... architektúra. Rekonštrukcie objektov - historická architektúra, staré domy.
11. Navrhovanie PD/A2k20, výpočty PHPP, certifikácia budov. Environmentálne hodnotenie architektúry.
12. Príklady uplatnenia alternatívnych materiálov a technológií v architektúre.

2.
Semináre: (dotácia 0/1)
 
a.Precvičenie a podrobnejšie prediskutovanie či naštudovanie prednášaných tém, spracovanie seminárnej práce.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: