5. 8. 2020  9:53 Hortenzia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_BP_AU - Bakalárska práca (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Kód predmetu:
1_BP_AU
Ukončenie a kredity:
skúška (20 kreditov)
 
Vyučujúci:
Ing. arch. Andrej Alexy (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Róbert Bakyta (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Bergerová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Maroš Fečík (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Hudec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Korček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Kusý (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Legény, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Štefan Polakovič (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ľubomír Závodný (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
V záverečnej bakalárskej práci študent preukáže schopnosti syntetizácie doterajších teoretických a praktických poznatkov z oblasti typologických, výtvarných a technických disciplín s dôrazom na koordinačnú činnosť v procese tvorby architektonického diela na úrovni projektu pre územné a stavebné konanie. Výstupom projektu je architektonicko-stavebné riešenie s preukázaním schopnosti riešenia technických aspektov pri navrhovaní budovy (statiky nosných konštrukcií a ich prvkov, techniky vnútorného prostredia budov, zvládnutie koncepčného návrhu energetickej náročností objektu, požiarnej bezpečnosti a pod.), preukázanie schopnosti riešenia koncepcie detailov zadaného priestoru ako aj schopnosti koordinačnej činností medzi tvorcom architektonického diela a odbornými profesiami v projektovom procese v úrovni projektu pre stavebné konanie.
 
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér navrhovania I a úspešne absolvované Ateliér navrhovania II a úspešne absolvované Ateliér navrhovania III a úspešne absolvované Ateliér navrhovania IV a úspešne absolvované Ateliér navrhovania V a úspešne absolvované Ateliér navrhovania VI a úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 1) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 2) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 3) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 4) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 5) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 6) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 7) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modul M 8) alebo úspešne absolvované Ateliér navrhovania VII (modulu M 9)
 
Stručná osnova predmetu:
Analytická časť : študent na základe zadaných podkladov a vlastného doplňujúceho prieskumu definuje východiská a podmienky návrhu formou vyhodnocovania limitujúcich faktorov lokality. Súčasne zachytáva formou vlastnej doplnkovej dokumentácie kontext prostredia. Súčasťou analýz je aj definovanie typologických, prevádzkových, kompozičných a technických determinantov pre zadanú úlohu vyplývajúcich zo širších územných väzieb.
Návrhová časť : študent prechádza cez fázu variantného konceptu dispozično-prevádzkového a konštrukčného riešenia, vyhodnotenie variant až po výsledný architektonický koncept. Návrh je v 1. etape spracovaný vo forme komplexnej architektonickej štúdie (projekt pre ÚR) a v 2. etape vo forme projektu stavby pre stavebné konanie s koordinačným situačným riešením prípojok inžinierskych sietí. Súčasťou riešenia je prehlbujúca časť realizačnej dokumentácie stavby a vybraných architektonicko - konštrukčných detailov (zadaného priestoru).
Obsahové súčasti bakalárskej práce : podľa špecifikácie zadania AAN VIII., (texty, výkresy, tabuľky, podrobnosti, model).
Odporúčané prílohy – fotografie, kresby, škice z riešenia a postupu vývoja konceptu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet je vyučovaný formou ateliérovej tvorby. Skladá sa z 2 častí:
analytická časť - študent na základe zadaných podkladov a vlastného doplňujúceho prieskumu definuje východiská a podmienky návrhu formou vyhodnocovania limitujúcich faktorov lokality,
návrhová časť - návrh je v 1. etape spracovaný vo forme komplexnej architektonickej štúdie a v 2. etape vo forme projektu stavby pre stavebné konanie s koordinačným situačným riešením prípojok inžinierskych sietí. Súčasťou riešenia je prehlbujúca časť realizačnej dokumentácie stavby a vybraných architektonicko - konštrukčných detailov (zadaného priestoru).
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Aktívna účasť na ateliéroch podľa časového harmonogramu a stanoveného počtu konzultácií, absolvovanie konzultácií z profesií, absolvovanie 2 kontrol rozpracovanosti,

 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: