22. 1. 2020  8:50 Zora
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-BP1-AI - Bakalársky projekt 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Bakalársky projekt 1
Kód predmetu: B-BP1-AI
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Eugen Antal, PhD. (skúšajúci)
Ing. Richard Balogh, PhD. (skúšajúci)
Ing. Štefan Balogh, PhD. (skúšajúci)
Ing. Miroslav Behúl, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Benko, PhD. (skúšajúci)
Ing. Pavol Bisták, PhD. (skúšajúci)
Ing. Zuzana Bukovčiková (skúšajúci)
Ing. Ján Cigánek, PhD. (skúšajúci)
Ing. Maroš Čavojský, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Karla Čipková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jakub Drobný (skúšajúci)
Dr. rer. nat. Martin Drozda (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ondrej Gallo, PhD. (skúšajúci)
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (skúšajúci)
Ing. Oto Haffner, PhD. (skúšajúci)
Ing. Alexander Hambalík, PhD. (skúšajúci)
Ing. Viliam Hromada, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. (skúšajúci)
Ing. Aleš Chvála, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. František Janíček, PhD. (skúšajúci)
Ing. Slavomír Kajan, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Zuzana Képešiová (skúšajúci)
Ing. Michal Kocúr, PhD. (skúšajúci)
Ing. Lukáš Kohútka, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Jozef Kollár, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martin Komák, PhD. (skúšajúci)
Ing. Arpád Kósa, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Igor Kossaczký, CSc. (skúšajúci)
Ing. Peter Kubinec, PhD. (skúšajúci)
Ing. Erik Kučera, PhD. (skúšajúci)
Ing. Pavol Marák (skúšajúci)
Ing. Stanislav Marček, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jakub Matišák (skúšajúci)
Ing. Juraj Mažári (skúšajúci)
Ing. Milan Mladoniczky (skúšajúci)
Ing. Patrik Novák, PhD. (skúšajúci)
Ing. Vladislav Novák (skúšajúci)
Mgr. Dávid Pancza, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Elena Pastuchová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Roderik Ploszek (skúšajúci)
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (skúšajúci)
Ing. Erich Stark, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Švec (skúšajúci)
Ing. Peter Ťapák, PhD. (skúšajúci)
Ing. Frederik Valocký (skúšajúci)
Ing. Marian Vojs, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Michal Zákopčan, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi.
 
Podmieňujúce predmety: (úspešne absolvované Matematika 2 alebo úspešne absolvované Matematika 2) a úspešne absolvované Programovacie techniky
 
Stručná osnova predmetu:
Analýza problému. Získavanie informácií a štúdium. Hrubý návrh riešenia problému. Písomná prezentácia analýzy a hrubého návrhu riešenia problému.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REDHAMMER, R. Ako obhájiť diplomovku: O tom ako úspešne predniesť a obhájiť svoju prácu. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 44 s. ISBN 80-227-0765-1.
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2007. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.
Dokumentácia. STN 01 0197. ISO 690: Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra. Apríl 1998. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1998. 32 s.
Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. STN 01 0197. ISO 690-2: Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001. 22 s.
HAMBALÍK, A. Písomné práce a normy: Prezentácia výsledkov - ISO 690. Bratislava : FEI STU, 2006. 93 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová/semestrálna práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: pripravenosť na konzultácie s vedúcim projektu, priebežné výsledky
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: