26. 1. 2020  4:26 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-KSIF - Klasické šifry (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Klasické šifry
Kód predmetu: B-KSIF
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Eugen Antal, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet má za úlohu oboznámiť záujemcov so základnými teoretickými a praktickými postupmi v tzv. klasických šifrách, spoznať historické súvislosti ich vývoja a nasadenia a životné osudy významných osobností, ktoré prispeli ku ich rozvoju. Zároveň predmet rozvíja schopnosti poslucháčov v tzv. diskrétnych programovacích technikách.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Objektovo orientované programovanie
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy o šifrovaní
2. Evolúcia kryptografických algoritmov
3. Šifrovanie a permutácie
4. Základy modulárnej aritmetiky
5. Štatistické vlastnosti jazyka
6. Anagramy a transpozičné šifry
7. Prehľad substitučných algoritmov
8. Počítače a klasické šifry
9. Substitučno – transpozičné šifry
10. Šifry s veľmi dlhým kľúčom
11. Rotorové šifry
12. Lúštenie ENIGMY
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GROŠEK, O. -- ZAJAC, P. -- VOJVODA, M. Klasické šifry. Bratislava: STU, 2007.
GROŠEK, O. -- PORUBSKÝ, Š. Šifrovanie-algoritmy, metódy, prax. Praha : Grada, 1992. 268 s.
KAHN, D. Codebreakers. New York: Scribner, 1996. ISBN 0-684-83130-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 2h prednášky, 2h seminára, prezenčná metóda a riešenie domácich úloh z diskrétneho programovania
 
Metódy a kritériá hodnotenia: 2 písomky (40%)
Zadanie z diskrétneho programovania (20%)
24hodinové zadanie (40%)
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: