25. 10. 2020  17:25 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-WEBTE1 - Webové technológie 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-WEBTE1
Názov predmetu: Webové technológie 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach. V priebehu semestra môže študent získať 50 bodov a na skúške 50 bodov. Získanie bodov počas semestra: odovzdanie semestrálnych zadaní, test, písomka spočívajúca v naprogramovaní stanovených úloh. Záverečné hodnotenie: písomná skúška + odovzdanie a obhajoba skúškového zadania.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Vedieť naformulovať a pripraviť podklady pre tvorbu WWW stránok, orientovať sa v štandardoch tvorby WWW stránky, vybrať si vhodný softvér na tvorbu web aplikácií, vytvoriť dynamickú a interaktívnu web stránku za pomoci programovacích techník na strane klienta, ohodnotiť kvalitu a dosah vytvorenej stránky.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehľad a porovnanie technológií a metodológií pre vývoj web aplikácií. Štruktúra Web aplikácií (architektúra klient-server). Základná charakteristika a porovnanie vedúcich web prehliadačov. Štandardy pre vývoj web aplikácií. Nástroje na vývoj web aplikácií. Technológie na vývoj aplikácií na strane klienta. Prehľad vhodných formátov multimédií pre web. Definovanie štruktúry webových stránok - hypertextový jazyk HTML. Hierarchický objektový model dokumentu (DOM). Návrh grafického dizajnu web stránok - kaskádové štýly. Zohľadnenie rôznych koncových zariadení a médií. Programovanie na strane klienta pomocou JavaScriptu. AJAX. JS knižnice – nástroj pre efektívny návrh web stránok (jQuery). Úvod do XML. Bezpečnosť, dostupnosť a atraktivita web aplikácií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FLANAGAN, D. JavaScript: Kompletní průvodce. Praha : Computer Press, 2002. 825 s. ISBN 80-7226-626-8.
HOGAN, B P. HTML5 a CSS3: Výukový kurz webového vývojáře. Brno : Computer Press, 2011. 272 s. ISBN 978-80-251-3576-1.
LACKO, Ľ. AJAX. Hotová řešení. Brno : Computer Press, 2008. 269 s. ISBN 978-80-251-2108-5.
RESIG, J. JavaScript a Ajax: Moderní programování webových aplikací. Praha : Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1824-5.
ODELL , D. JavaScript. Průvodce programováním ajaxových aplikací. Praha: Computer Press, 2010. 368 s. ISBN 978-80-251-2733-9.
CHAFFER, J. -- SWEDBERG, K. Mistrovství v jQuery. Kompletní průvodce vývojáře. Praha: Computer Press, 2013. 384 s. ISBN 978-80-251-4103-8.
BRÁZA, J. XML - praktické příklady: Podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha : Grada, 2003. 211 s. ISBN 80-247-0699-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 698

A
BC
D
E
FX
15,6 %
28,2 %
30,8 %
17,5 %5,3 %
2,6 %
Vyučujúci: Ing. Pavol Bisták, PhD. (cvičiaci)
Ing. Zuzana Képešiová (cvičiaci)
Ing. Michal Kocúr, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jakub Matišák (cvičiaci)
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: