May 29, 2020   6:13 p.m. Vilma
Academic information system

Course syllabus B-WEBTE1 - Webové technológie 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Webové technológie 1
Kód predmetu: B-WEBTE1
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
Ing. Pavol Bisták, PhD. (cvičiaci)
Ing. Zuzana Képešiová (cvičiaci)
Ing. Michal Kocúr, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jakub Matišák (cvičiaci)
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Vedieť naformulovať a pripraviť podklady pre tvorbu WWW stránok, orientovať sa v štandardoch tvorby WWW stránky, vybrať si vhodný softvér na tvorbu web aplikácií, vytvoriť dynamickú a interaktívnu web stránku za pomoci programovacích techník na strane klienta, ohodnotiť kvalitu a dosah vytvorenej stránky.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Prehľad a porovnanie technológií a metodológií pre vývoj web aplikácií. Štruktúra Web aplikácií (architektúra klient-server). Základná charakteristika a porovnanie vedúcich web prehliadačov. Štandardy pre vývoj web aplikácií. Nástroje na vývoj web aplikácií. Technológie na vývoj aplikácií na strane klienta. Prehľad vhodných formátov multimédií pre web. Definovanie štruktúry webových stránok - hypertextový jazyk HTML. Hierarchický objektový model dokumentu (DOM). Návrh grafického dizajnu web stránok - kaskádové štýly. Zohľadnenie rôznych koncových zariadení a médií. Programovanie na strane klienta pomocou JavaScriptu. AJAX. JS knižnice – nástroj pre efektívny návrh web stránok (jQuery). Úvod do XML. Bezpečnosť, dostupnosť a atraktivita web aplikácií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FLANAGAN, D. JavaScript: Kompletní průvodce. Praha : Computer Press, 2002. 825 s. ISBN 80-7226-626-8.
HOGAN, B P. HTML5 a CSS3: Výukový kurz webového vývojáře. Brno : Computer Press, 2011. 272 s. ISBN 978-80-251-3576-1.
LACKO, Ľ. AJAX. Hotová řešení. Brno : Computer Press, 2008. 269 s. ISBN 978-80-251-2108-5.
RESIG, J. JavaScript a Ajax: Moderní programování webových aplikací. Praha : Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1824-5.
ODELL , D. JavaScript. Průvodce programováním ajaxových aplikací. Praha: Computer Press, 2010. 368 s. ISBN 978-80-251-2733-9.
CHAFFER, J. -- SWEDBERG, K. Mistrovství v jQuery. Kompletní průvodce vývojáře. Praha: Computer Press, 2013. 384 s. ISBN 978-80-251-4103-8.
BRÁZA, J. XML - praktické příklady: Podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha : Grada, 2003. 211 s. ISBN 80-247-0699-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky/cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
cvičenia - 50%, skúška - 50%
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: