4. 4. 2020  17:42 Izidor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-WEBTE1 - Webové technológie 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-WEBTE1
Názov predmetu: Webové technológie 1
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Prehľad a porovnanie technológií a metodológií pre vývoj web aplikácií. Štruktúra Web aplikácií (architektúra klient-server). Základná charakteristika a porovnanie vedúcich web prehliadačov. Štandardy pre vývoj web aplikácií. Nástroje na vývoj web aplikácií. Technológie na vývoj aplikácií na strane klienta. Prehľad vhodných formátov multimédií pre web. Definovanie štruktúry webových stránok - hypertextový jazyk HTML. Hierarchický objektový model dokumentu (DOM). Návrh grafického dizajnu web stránok - kaskádové štýly. Zohľadnenie rôznych koncových zariadení a médií. Programovanie na strane klienta pomocou JavaScriptu. AJAX. JS knižnice – nástroj pre efektívny návrh web stránok (jQuery). Úvod do XML. Bezpečnosť, dostupnosť a atraktivita web aplikácií.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: