18. 9. 2020  22:03 Eugénia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-BP2-AI - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Bakalársky projekt 2
Kód predmetu:
B-BP2-AI
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci:
Ing. Eugen Antal, PhD. (skúšajúci)
Ing. Richard Balogh, PhD. (skúšajúci)
Ing. Štefan Balogh, PhD. (skúšajúci)
Ing. Miroslav Behúl, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jozef Bendík, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Benko, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ivana Budinská, PhD. (skúšajúci)
Ing. Zuzana Bukovčiková (skúšajúci)
Ing. Ján Cigánek, PhD. (skúšajúci)
Ing. Maroš Čavojský, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Karla Čipková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jakub Drobný (skúšajúci)
Dr. rer. nat. Martin Drozda (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ondrej Gallo, PhD. (skúšajúci)
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (skúšajúci)
Ing. Oto Haffner, PhD. (skúšajúci)
Ing. Alexander Hambalík, PhD. (skúšajúci)
Ing. Viliam Hromada, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. (skúšajúci)
Ing. Aleš Chvála, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. František Janíček, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD. (skúšajúci)
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Zuzana Képešiová (skúšajúci)
Ing. Michal Kocúr, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Jozef Kollár, PhD. (skúšajúci)
Ing. Arpád Kósa, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Igor Kossaczký, CSc. (skúšajúci)
Ing. Peter Kubinec, PhD. (skúšajúci)
Ing. Erik Kučera, PhD. (skúšajúci)
Ing. Pavol Marák, PhD. (skúšajúci)
Ing. Stanislav Marček, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jakub Matišák (skúšajúci)
Ing. Juraj Mažári (skúšajúci)
Ing. Ivan Minárik (skúšajúci)
Ing. Milan Mladoniczky (skúšajúci)
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (skúšajúci)
Ing. Patrik Novák, PhD. (skúšajúci)
Ing. Vladislav Novák (skúšajúci)
Mgr. Dávid Pancza, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martin Petriska, PhD. (skúšajúci)
Ing. Roderik Ploszek (skúšajúci)
Ing. Ján Poničan (skúšajúci)
Ing. Matej Rábek, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Matej Sadloň (skúšajúci)
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (skúšajúci)
Ing. Erich Stark, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Špaček (skúšajúci)
Ing. Peter Švec (skúšajúci)
Ing. Peter Ťapák, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marian Vojs, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Michal Zákopčan, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Aplikovať metódy, prezentácie stavu riešenia v danej problematike a postupy riešenia projektov, ktoré študoval. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Návrh riešenia. Overenie riešenia. Písomná prezentácia riešenia projektu. Ústna prezentácia výsledkov projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REDHAMMER, R. Ako obhájiť diplomovku: O tom ako úspešne predniesť a obhájiť svoju prácu. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 44 s. ISBN 80-227-0765-1.
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2007. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.
Dokumentácia. STN 01 0197. ISO 690: Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra. Apríl 1998. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1998. 32 s.
Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. STN 01 0197. ISO 690-2: Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001. 22 s.
HAMBALÍK, A. Písomné práce a normy: Prezentácia výsledkov - ISO 690. Bratislava : FEI STU, 2006. 93 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová/semestrálna práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
pripravenosť na konzultácie s vedúcim projektu, priebežné výsledky
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: