Oct 19, 2019   7:43 a.m. Kristián
Academic information system

Course syllabus B-TK4 - Telesná kultúra 4 (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-TK4
Názov predmetu: Telesná kultúra 4
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 4. semester
automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 4. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinný), 4. semester
elektronika - bakalársky (povinný), 4. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 4. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 4. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na cvičeniach.
 
Výsledky vzdelávania:
Dosiahnutie optimálneho pohybového výkonu, pochopenie významu celoživotnej pohybovej aktivity, ako jedného z kľúčových faktorov zdravia, vzdelania a pracovnej výkonnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Kolektívne hry (basketbal, flortbal, futbal, volejbal- zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, nácvik jednoduchých útočných a obranných kombinácií, nácvik jednoduchých herných systémov, realizácia útočných kombinácií, obranných kombinácií a herných systémov v hre), individuálne športy (bedminton, plávanie, stolný tenis, športová streľba, športové lezenie, vodáctvo), wellness a ostatné aktivity (joga, fitnes, aerobik, sebaobrana), zdravotná telesná výchova (špeciálne cvičenia pre poúrazové a pooperačné stavy dolných končatín, bolesti chrbta; balančné cvičenia; jogové cvičenia pre telesné postihnutia, ochorenia chrbtice a kĺbov, niektoré druhy alergií, zníženú imunitu; individuálne plávanie a cvičenia vo vode podľa inštrukcií lekára), reprezentácia fakulty v športových hrách a individuálnych športoch, tréningový proces (basketbal, florbal, futbal, plávanie, športová streľba, volejbal atď.).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ČERMÁK, J. ‒ CHVÁLOVÁ, O. ‒ BOTLÍKOVÁ, V.: Záda už mě nebolí. Praha: Svojtka a Vašut, 1992.
ĎURAČKA, Ľ.: Didaktika basketbalu a návody na cvičenia. STU v Bratislave, 2011.
FILIKAR. M.: Sportovní střelba. Praha, 1975.
HANÍK, Z. et al.: Volejbal - viděno třemi (Od základních odbití po herní činnosti). Grada, 2008.
HOFER, Z.: Technika plaveckých zpúsobú. Praha, 2011.
HÝBNER, J.: Stolní tenis. Grada, 2002.
KAČÁNI, L.: Futbal, hra-výkon-tréning. Bratislava, 1997.
LINHARTOVÁ, D.: Tenis. Praha, 2009.
LONG, S.: Prúvodce lezením. Computer Press, 2010.
MENDREK, T.: Badminton. Grada, 2007.
POLÁŠEK, M.: Lekcie jogy. Kežmarok, 2009.
SDE-OR, I. – YANILOV, E.: Krav Maga – speciálni izraelské bojové umění. Naše vojsko, 2003.
SKRUŽNÝ, Z. et al.: Florbal. Praha, 2005.
ŠÍPKOVÁ, O. et al.: Buď fit s ČT. Praha, 2006.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Minimálny počet študentov na cvičení je 15, maximálny 40 pre plaváreň, 30 pre telocvične, 16 pre posilňovňu a úpolovú telocvičňu. Študenti sa na cvičenia prihlasujú, majú si možnosť zvoliť z aktivít bližšie špecifikovaných rozvrhom.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1945

ZFX
94,7 %5,3 %
Vyučujúci: Zlatica Dariusová, prom. ped. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Aleš Dunajčík (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Libor Jurkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Barbora Kociánová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Pavel Lackovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Jana Lamošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Martin Májek (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Peter Miklovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Vladimír Pajkoš (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Alena Suttnerová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: Mgr. Pavel Lackovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: