Oct 19, 2019   4:55 p.m. Kristián
Academic information system

Course syllabus B-UMINT - Umelá inteligencia (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-UMINT
Názov predmetu: Umelá inteligencia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 4. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Tri písomné testy po 10 bodoch, podmienkou ja získať z každého testu aspoň 3 body. Povinné absolvovanie všetkých cvičení, alebo ich náhrada individuálnym zadaním.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude rozumieť základným princípom vybraných prístupov umelej inteligencie: umelým neurónovým sieťam, evolučným algoritmom, fuzzy logike, expertným systémom a multiagentovým systémom. Bude vedieť tieto prístupy aplikovať pri riešení praktických úloh, dokáže ich programovo implementovať, resp. využívať spolu s príslušným programovým vybavením.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základy umelej inteligencie, prehľad jednotlivých prístupov.
2. Umelé neurónové siete (UNS), vybrané prístupy.
3. Aplikácie UNS pri riešení praktických úloh.
4. Evolučné a genetické algoritmy (GA), princíp, reprezentanti.
5. Aplikácie GA pri riešení praktických úloh.
6. Fuzzy logika (FL), princíp.
7. Využitie FL v praktických aplikáciách.
8. Základy expertných systémov a ich použitie.
9. Základy multiagentových systémov a ich použitie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SEKAJ, I. Evolučné výpočty a ich využitie v praxi. Bratislava : IRIS, 2005. 157 s. ISBN 80-89018-87-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1110

ABCDEFX
9,7 %11,2 %15,0 %27,2 %33,1 %3,8 %
Vyučujúci: Ing. Dominika Banásová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Goga (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Ivan (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Slavomír Kajan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Komák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: