18. 9. 2020  19:28 Eugénia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-TZI - Teoretické základy informatiky (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-TZI
Názov predmetu:
Teoretické základy informatiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 20 bodov, jedna prémiová úloha a záverečný test za 50 bodov, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z 2 písomných previerok získa menej ako 20 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti základov teórie informácie, Turingov stroj a vyčísliteľnosť, rôzne typy automatov. Pojem náhodnej postupnosti a Turingov stroj. Rozšíriť znalosti študentov z oblasti teoretickej informatiky. Dosiahnuť, aby študenti boli schopní samostatne študovať práce využívajúce základné poznatky z teoretickej informatiky.
 
Stručná osnova predmetu:
• Pojem množstva informácie
• Entrópia a jej využitie
• Komunikačné relácie, automaty a pologrupy
• Algoritmy, Turingové stroje a problém zastavenia
• Stochastické automaty
• Lineárne automaty
• Pojem náhodnej postupnosti a odlíšiteľnosť v informatike
• Triedy asymptotickej zložitosti výpočtu
• Problém „jednosmernej funkcie“
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bridges, D. S.: Computability. Springer-Verlag, New York, 1994.
Luby, M.: Pseudorandomness and Cryptographic Applications. Princeton Univ. Press, Princeton, 1996.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 96

AB
C
D
EFX
11,5 %
8,3 %
15,6 %19,8 %30,2 %14,6 %
Vyučujúci:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 3. 2. 2020
Schválil:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 03. 02. 2020.

Typ výstupu: