9. 4. 2020  20:13 Milena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-EPSP - Elektrické pohony a servopohony (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Elektrické pohony a servopohony
Kód predmetu: B-EPSP
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Igor Bélai, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne vedomosti o elektrických motoroch a ich začlenení do elektromechanického systému. Bude vedieť dimenzovať výkon motora pre špecifikovanú záťaž. Študent bude poznať princíp činnosti, základné spôsoby zapojenia a riadenia elektrických motorov. Študent bude vedieť navrhnúť parametre regulačných obvodov generátora momentu a rýchlostného servopohonu a zvoliť snímač rýchlosti vzhľadom na regulačný rozsah.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Dynamika a kinematika pohybových systémov. Elektromechanické systémy. Elektrický stroj. Princíp činnosti a metódy riadenia rotačných elektrických motorov (jednosmerný, asynchrónny, synchrónny, BLDC a krokový motor). Servopohon. Generátor momentu s jednosmerným a striedavým motorom. Rýchlostné servopohony: štruktúry regulačného obvodu a metodika syntézy regulátorov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŽALMAN, M. Akčné členy. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 209 s. ISBN 80-227-1835-1.
LEONHARD, W. Control of electrical drives. Berlin Heidelberg New York: Springer Verlag, 2001. 460 s. ISBN 3-540-41820-2.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 2 hodiny prednášky a 2 hodiny cvičenia týždenne, prezenčná forma
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Hodnotenie počas semestra (test a individuálne zadania): 45 bodov, skúška: 55 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: