27. 1. 2020  15:49 Bohuš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-LS - Logické systémy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Logické systémy
Kód predmetu: B-LS
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Daniel Arbet, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Mária Budejovská (cvičiaci)
Ing. Martin Feiler (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ladislav Kočkovič (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľuboš Podlucký (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Miroslav Potočný (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Šovčík (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Ziman (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu študent získa znalosti z oblasti Booleovskej algebry, formy zápisu a minimalizácie logických funkcií, ako aj ich implementácie pomocou logických členov. Taktiež bude rozumieť princípu činnosti a základným parametrom logických obvodov realizovaných pomocou spínačov, ako aj stavbe a vlastnostiam kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Ako absolvent predmetu bude schopný modelovať, navrhnúť a analyzovať základné logické obvody.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Booleovské funkcie. Booleovské výrazy a ich normálne formy. Formy zápisu logických funkcií. Minimalizácia booleovských výrazov. Primitívne a komplexné logické členy. Kombinačné logické obvody. Realizácia logických funkcií pomocou spínačov. Realizácia primitívnych a komplexných logických funkcií v technológii CMOS. Pamäťové elementy/preklápacie obvody. Konečné automaty. Časovanie sekvenčných obvodov. Synchrónne a asynchrónne sekvenčné obvody.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KAPRÁLIK, P. -- GALANOVÁ, J. -- POLAKOVIČ, M. Logické systémy. Bratislava : STU, 2009. 167 s. ISBN 978-80-227-3205-5.
KINEY, L. -- ROTH, C. Fundamentals of Logic Design. Stamford, USA: Cengage Learning, 2010. 780 s. ISBN 0-495-47169-0.
FRIŠTACKÝ, N. -- KOLESÁR, M. Logické systémy. Bratislava : Alfa, 1990. 591 s. ISBN 80-05-00414-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 3 hod prednášok týždenne / 2 hod cvičení každý druhý týždeň
 
Metódy a kritériá hodnotenia: V priebehu semestra bude písomná previerka za 40 bodov. K získaniu zápočtu je nevyhnutné získať z písomného testu aspoň 22 bodov.
Po ukončení semestra je potrebné absolvovať písomnú skúšku za max. 60 bodov.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať aspoň 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
Kredity za predmet sa neudelia študentovi, ktorý získa spolu za cvičenia a skúšku menej ako 56 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: