20. 10. 2020  23:12 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MER - Meranie (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-MER
Názov predmetu:
Meranie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Za prípravu na experimentálne cvičenia a spracovanie výsledkov týchto cvičení môže získať študent 30 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku (písomná aj ústna) môže študent získať 70 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent pochopí princípy merania a jeho vyhodnotenia. Spozná základné vlastnosti a princípy meracích prístrojov. Získa základné vedomosti o automatizácii merania. Naučí sa metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín. Získa potrebné schopnosti pre návrh a implementáciu meracích systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Vyhodnocovanie meraní – chyby a neistoty merania. 1 Úvod do merania: definícia merania, história a súčasnosť merania, SI jednotky, metrologický systém, elektrické merania, merací reťazec, chyba merania
2 Interpretácia výsledkov merania: presnosť a správnosť merania, výsledok merania, chyby a neistoty pri meraniach, maximálne prípustná chyba meracích prístrojov, prídavné chyby, odhad neistoty merania
3 Meracie prístroje: vlastnosti, pripojenie do obvodu, vplyv meracieho prístroja, elektromechanické prístroje, princíp magnetoelektrického prístroja, elektronické prístroje, meracie prevodníky, chyby meracích prevodníkov
4 Číslicové prístroje: AD a DA prevod, základne vlastnosti a typy prevodníkov, zdroj referenčného napätia, číslicový multimeter, rušivé signály pri meraní
5 Osciloskopy: použitie, typy, analógové vs. číslicové osciloskopy, základne parametre, princíp osciloskopu, osciloskopické sondy, meranie pomocou osciloskopov
6 Automatizovaný merací systém: virtuálne prístroje, štandardizované rozhrania, meracie karty, štruktúra komunikačných úrovní, úvod do LabView
7 Meranie napätia: etalóny napätia, chyba metódy, meranie AC a DC napätia, napäťový delič, kompenzátor, merací transformátor napätia, diferenciálne meranie napätia
8 Meranie prúdu: etalóny prúdu, chyba metódy, meranie AC a DC prúdu, bočník, prevodník I-U, Hallova sonda, kliešťový ampérmeter, merací transformátor prúdu, Rogowského cievka
9 Meranie výkonu a energie: meranie DC výkonu, 1f AC výkonu, 3f AC výkonu, jalového výkonu, spotreby elektrickej energie
10 Meranie pasívnych veličín: etalóny odporov a impedancií, meranie odporov, náhradné schémy impedancií, meranie impedancií
11 Meranie času a frekvencie: etalóny frekvencie, univerzálne počítadlo impulzov, fáza, meranie fáze, vzorkovacia metóda
12 Meranie elektromagnetických polí: merania na kábloch, meranie magnetických, elektrických a vf elektromagnetických polí, úvod do elektromagnetickej kompatibility
13 Meranie neelektrických veličín: senzor/snímač, druhy a princípy senzorov, princípy merania základných neelektrických veličín
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAASZ, V. -- SEDLÁČEK, M. Elektrická měření: Přístroje a metody. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005. 327 s. ISBN 80-01-02731-7.
BARTUŠEK, K. -- KUBÁSEK, R. -- MIKULKA, J. -- REZ, J. -- STEINBAUER, M. Měření v elektrotechnice. Brno : VUT v Brně, 2010. 212 s. ISBN 978-80-214-4160-6.
BITTERA, M. -- KAMENSKÝ, M. -- KRÁLIKOVÁ, E. Elektrické meranie: Návody na laboratórne cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 230 s. ISBN 978-80-227-3659-6.
BANERJEE, G K. Electrical and Electronic Measurements. New Delhi : PHI Learning Private Limited, 2012. 835 s. ISBN 978-81-203-4526-3.
MALARIĆ, R. Instrumentation and Measurement in Electrical Engineering. Boca Raton : BrownWalker Press, 2011. 223 s. ISBN 978-1-62734-678-8.
BOHÁČEK, J. Metrologie. Praha : ČVUT, 2013. 128 s. ISBN 978-80-01-04839-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Kapacita jednotlivých cvičení je obmedzená na max. 10 študentov.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 248

A
B
C
D
E
FX
16,5 %12,9 %
16,1 %
23,8 %
30,2 %
0,5 %
Vyučujúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: