20. 10. 2020  22:24 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MER - Meranie (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Meranie
Kód predmetu:
B-MER
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent pochopí princípy merania a jeho vyhodnotenia. Spozná základné vlastnosti a princípy meracích prístrojov. Získa základné vedomosti o automatizácii merania. Naučí sa metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín. Získa potrebné schopnosti pre návrh a implementáciu meracích systémov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vyhodnocovanie meraní – chyby a neistoty merania. 1 Úvod do merania: definícia merania, história a súčasnosť merania, SI jednotky, metrologický systém, elektrické merania, merací reťazec, chyba merania
2 Interpretácia výsledkov merania: presnosť a správnosť merania, výsledok merania, chyby a neistoty pri meraniach, maximálne prípustná chyba meracích prístrojov, prídavné chyby, odhad neistoty merania
3 Meracie prístroje: vlastnosti, pripojenie do obvodu, vplyv meracieho prístroja, elektromechanické prístroje, princíp magnetoelektrického prístroja, elektronické prístroje, meracie prevodníky, chyby meracích prevodníkov
4 Číslicové prístroje: AD a DA prevod, základne vlastnosti a typy prevodníkov, zdroj referenčného napätia, číslicový multimeter, rušivé signály pri meraní
5 Osciloskopy: použitie, typy, analógové vs. číslicové osciloskopy, základne parametre, princíp osciloskopu, osciloskopické sondy, meranie pomocou osciloskopov
6 Automatizovaný merací systém: virtuálne prístroje, štandardizované rozhrania, meracie karty, štruktúra komunikačných úrovní, úvod do LabView
7 Meranie napätia: etalóny napätia, chyba metódy, meranie AC a DC napätia, napäťový delič, kompenzátor, merací transformátor napätia, diferenciálne meranie napätia
8 Meranie prúdu: etalóny prúdu, chyba metódy, meranie AC a DC prúdu, bočník, prevodník I-U, Hallova sonda, kliešťový ampérmeter, merací transformátor prúdu, Rogowského cievka
9 Meranie výkonu a energie: meranie DC výkonu, 1f AC výkonu, 3f AC výkonu, jalového výkonu, spotreby elektrickej energie
10 Meranie pasívnych veličín: etalóny odporov a impedancií, meranie odporov, náhradné schémy impedancií, meranie impedancií
11 Meranie času a frekvencie: etalóny frekvencie, univerzálne počítadlo impulzov, fáza, meranie fáze, vzorkovacia metóda
12 Meranie elektromagnetických polí: merania na kábloch, meranie magnetických, elektrických a vf elektromagnetických polí, úvod do elektromagnetickej kompatibility
13 Meranie neelektrických veličín: senzor/snímač, druhy a princípy senzorov, princípy merania základných neelektrických veličín
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAASZ, V. -- SEDLÁČEK, M. Elektrická měření: Přístroje a metody. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005. 327 s. ISBN 80-01-02731-7.
BARTUŠEK, K. -- KUBÁSEK, R. -- MIKULKA, J. -- REZ, J. -- STEINBAUER, M. Měření v elektrotechnice. Brno : VUT v Brně, 2010. 212 s. ISBN 978-80-214-4160-6.
BITTERA, M. -- KAMENSKÝ, M. -- KRÁLIKOVÁ, E. Elektrické meranie: Návody na laboratórne cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 230 s. ISBN 978-80-227-3659-6.
BANERJEE, G K. Electrical and Electronic Measurements. New Delhi : PHI Learning Private Limited, 2012. 835 s. ISBN 978-81-203-4526-3.
MALARIĆ, R. Instrumentation and Measurement in Electrical Engineering. Boca Raton : BrownWalker Press, 2011. 223 s. ISBN 978-1-62734-678-8.
BOHÁČEK, J. Metrologie. Praha : ČVUT, 2013. 128 s. ISBN 978-80-01-04839-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednáška, laboratórne cvičenia, riešenie samostatných zadaní, individuálne štúdium
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Preparation, execution and processing of measurements - 30 points,
Final exam (written and oral) - 70 points.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: