21. 10. 2020  10:56 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MER - Meranie (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B-MER
Názov predmetu:
Meranie
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Vyhodnocovanie meraní – chyby a neistoty merania. 1 Úvod do merania: definícia merania, história a súčasnosť merania, SI jednotky, metrologický systém, elektrické merania, merací reťazec, chyba merania
2 Interpretácia výsledkov merania: presnosť a správnosť merania, výsledok merania, chyby a neistoty pri meraniach, maximálne prípustná chyba meracích prístrojov, prídavné chyby, odhad neistoty merania
3 Meracie prístroje: vlastnosti, pripojenie do obvodu, vplyv meracieho prístroja, elektromechanické prístroje, princíp magnetoelektrického prístroja, elektronické prístroje, meracie prevodníky, chyby meracích prevodníkov
4 Číslicové prístroje: AD a DA prevod, základne vlastnosti a typy prevodníkov, zdroj referenčného napätia, číslicový multimeter, rušivé signály pri meraní
5 Osciloskopy: použitie, typy, analógové vs. číslicové osciloskopy, základne parametre, princíp osciloskopu, osciloskopické sondy, meranie pomocou osciloskopov
6 Automatizovaný merací systém: virtuálne prístroje, štandardizované rozhrania, meracie karty, štruktúra komunikačných úrovní, úvod do LabView
7 Meranie napätia: etalóny napätia, chyba metódy, meranie AC a DC napätia, napäťový delič, kompenzátor, merací transformátor napätia, diferenciálne meranie napätia
8 Meranie prúdu: etalóny prúdu, chyba metódy, meranie AC a DC prúdu, bočník, prevodník I-U, Hallova sonda, kliešťový ampérmeter, merací transformátor prúdu, Rogowského cievka
9 Meranie výkonu a energie: meranie DC výkonu, 1f AC výkonu, 3f AC výkonu, jalového výkonu, spotreby elektrickej energie
10 Meranie pasívnych veličín: etalóny odporov a impedancií, meranie odporov, náhradné schémy impedancií, meranie impedancií
11 Meranie času a frekvencie: etalóny frekvencie, univerzálne počítadlo impulzov, fáza, meranie fáze, vzorkovacia metóda
12 Meranie elektromagnetických polí: merania na kábloch, meranie magnetických, elektrických a vf elektromagnetických polí, úvod do elektromagnetickej kompatibility
13 Meranie neelektrických veličín: senzor/snímač, druhy a princípy senzorov, princípy merania základných neelektrických veličín


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: