27. 10. 2020  22:56 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELT - Elektrotechnika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-ELT
Názov predmetu: Elektrotechnika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektronika - bakalársky (povinný), 2. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 2. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné testy, každý za 10 bodov a za spracované výsledky experimentálnych cvičení študent získa maximálne 10 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester. Po ospravedlnení absencie na laboratórnom cvičení je študent povinný danú tému docvičiť v náhradnom termíne, absencia na seminárnom cvičení je riešená zadaním príkladov z problematiky, ktorá sa na predmetnom cvičení riešila. Kredity sa neudelia študentovi, a ku skúške nebude pripustený študent, ktorý za cvičenia získa spolu menej ako 15 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu sa študent oboznámi so základnými javmi a zákonmi platnými v elektrických obvodoch, princípmi, modelmi a funkciou vybraných elektrických prvkov a systémov. Študent bude schopný riešiť elektrické obvody v jednosmernom a v harmonickom ustálenom stave. Oboznámi sa s vlastnosťami rezonančných obvodov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a zákony v elektrotechnike. Ideálne a reálne prvky elektrických obvodov, náhradné schémy reálnych prvkov. Pojem technického zdroja, radenie zdrojov, účinnosť. Základné obvodové štruktúry – paralelné a sériové radenie prvkov, prúdový a napäťový delič, mostíkové zapojenie. Základné metódy analýzy elektrických obvodov. Princípy platné v elektrických obvodoch. Analýza nelineárnych odporových obvodov. Harmonické napätia a prúdy, vznik harmonického napätia. Komplexná reprezentácia obvodových veličín, fázor, komplexná impedancia. Práca a výkon elektrického prúdu. Viazané induktory, transformátor. Rezonančné obvody.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOJNA, I. -- PAĽA, J. Elektrotechnika: Pre študijný program Priemyselná informatika. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 160 s. ISBN 978-80-227-3694-7.
MAYER, D. Úvod do teorie elektrických obvodů. Praha : SNTL, 1981. 688 s.
I. Mayer a kol.: Teoretická elektrotechnika, príklady z teórie el. obvodov, skriptá EF SVŠT, Edičné stredisko SVŠT, 2003..
BENDA, O. -- HANAJÍKOVÁ, D. Základy elektrotechniky. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 230 s. ISBN 80-227-1505-0.
BOYLESTAD, R L. Introductory circuit analysis. Columbus : Charles E. Merrill Publishing Company, 1987. 864 s. ISBN 0-675-20631-6.

Odporúčaná:
ŠUMICHRAST, Ľ. Teoretická elektrotechnika: Teória obvodov. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 362 s. ISBN 80-227-1824-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Podmienkou zápisu predmetu Elektrotechnika 1 je úspešné absolvovanie predmetu Bezpečnosť v elektrotechnike
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 482

A
BCD
E
FX
8,1 %
8,7 %
14,5 %27,2 %24,9 %
16,6 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Kornel Lisý (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Šoka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marián Štofka, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: