Sep 24, 2020   1:38 p.m. Ľuboš
Academic information system

Course syllabus B-ELT - Elektrotechnika (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu:
Elektrotechnika
Kód predmetu:
B-ELT
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Kornel Lisý (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Šoka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marián Štofka, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu sa študent oboznámi so základnými javmi a zákonmi platnými v elektrických obvodoch, princípmi, modelmi a funkciou vybraných elektrických prvkov a systémov. Študent bude schopný riešiť elektrické obvody v jednosmernom a v harmonickom ustálenom stave. Oboznámi sa s vlastnosťami rezonančných obvodov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a zákony v elektrotechnike. Ideálne a reálne prvky elektrických obvodov, náhradné schémy reálnych prvkov. Pojem technického zdroja, radenie zdrojov, účinnosť. Základné obvodové štruktúry – paralelné a sériové radenie prvkov, prúdový a napäťový delič, mostíkové zapojenie. Základné metódy analýzy elektrických obvodov. Princípy platné v elektrických obvodoch. Analýza nelineárnych odporových obvodov. Harmonické napätia a prúdy, vznik harmonického napätia. Komplexná reprezentácia obvodových veličín, fázor, komplexná impedancia. Práca a výkon elektrického prúdu. Viazané induktory, transformátor. Rezonančné obvody.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOJNA, I. -- PAĽA, J. Elektrotechnika: Pre študijný program Priemyselná informatika. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 160 s. ISBN 978-80-227-3694-7.
MAYER, D. Úvod do teorie elektrických obvodů. Praha : SNTL, 1981. 688 s.
I. Mayer a kol.: Teoretická elektrotechnika, príklady z teórie el. obvodov, skriptá EF SVŠT, Edičné stredisko SVŠT, 2003..
BENDA, O. -- HANAJÍKOVÁ, D. Základy elektrotechniky. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 230 s. ISBN 80-227-1505-0.
BOYLESTAD, R L. Introductory circuit analysis. Columbus : Charles E. Merrill Publishing Company, 1987. 864 s. ISBN 0-675-20631-6.

Odporúčaná:
ŠUMICHRAST, Ľ. Teoretická elektrotechnika: Teória obvodov. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 362 s. ISBN 80-227-1824-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky, seminárne cvičenia a laboratórne merania
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
V priebehu semestra budú dve písomné testy, každý za 10 bodov a za spracované výsledky experimentálnych cvičení študent získa maximálne 10 bodov. Záverečná skúška sa skladá z teoretických otázok za 20 bodov a príkladov za 50 bodov. Výsledná známka sa stanoví na základe počtu získaných bodov podľa klasifikačnej tabuľky danej Študijným poriadkom STU.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Type of output: