22. 9. 2020  10:34 Móric
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELT - Elektrotechnika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-ELT
Názov predmetu: Elektrotechnika
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Základné pojmy a zákony v elektrotechnike. Ideálne a reálne prvky elektrických obvodov, náhradné schémy reálnych prvkov. Pojem technického zdroja, radenie zdrojov, účinnosť. Základné obvodové štruktúry – paralelné a sériové radenie prvkov, prúdový a napäťový delič, mostíkové zapojenie. Základné metódy analýzy elektrických obvodov. Princípy platné v elektrických obvodoch. Analýza nelineárnych odporových obvodov. Harmonické napätia a prúdy, vznik harmonického napätia. Komplexná reprezentácia obvodových veličín, fázor, komplexná impedancia. Práca a výkon elektrického prúdu. Viazané induktory, transformátor. Rezonančné obvody.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: