9. 4. 2020  4:14 Milena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-BP1-JFI - Bakalársky projekt 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Bakalársky projekt 1
Kód predmetu: B-BP1-JFI
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Vladimír Kršjak, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch štúdia a využívania informačných zdrojov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Oboznámenie sa s odbornou problematikou zadaného projektu, analýza problému.
• Získavanie informácií a štúdium.
• Hrubý návrh riešenia problému.
• Písomná prezentácia analýzy a čiastkového riešenia problému.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: