Feb 24, 2020   1:53 p.m. Matej
Academic information system

Course syllabus B-BP1-JFI - Bakalársky projekt 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-BP1-JFI
Názov predmetu: Bakalársky projekt 1
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
• Oboznámenie sa s odbornou problematikou zadaného projektu, analýza problému.
• Získavanie informácií a štúdium.
• Hrubý návrh riešenia problému.
• Písomná prezentácia analýzy a čiastkového riešenia problému.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: