Dec 15, 2019   8:22 p.m. Ivica
Academic information system

Course syllabus B-OSRT - Operačné systémy RT (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-OSRT
Názov predmetu: Operačné systémy RT
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú hodnotené projekty v celkovej hodnote 50 bodoch, z ktorých musí študent získať minimálne 6,5 alebo 17 bodov (podľa voľby cvičiaceho v 1. týždni semestra) a musí odovzdať všetky zadania z laboratórnych cvičení.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o nástrojoch programovania v skupine, Source code management system, Issue tracking system, Time tracking system, programovanie vo viacerých zdrojových kódoch vrátane dynamicky a staticky linkovateľných knižníc, systém autotols. Naučia sa používať internacionalizáciu a o lokalizácii kódu s využitím technológie gettext, o programovanií paralelných entít (procesy, vlákna, openCL kernely), o systémoch na ich komunikáciu a synchronizáciu (IPC), o programovaní s využitím časovačov, modulov jadra Linux a MAC OS X, nástroje patch a diff, o programovaní pomocou nadstavby reálneho času RTAI, o tvorbe distribučných balíčkov deb a rpm a tvorbe repozitárov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Doškoľovací kurz Unixu na vyrovnanie predpokladov na štúdium
2. Prostriedky reálnho času
3. Moduly jadra
4. Build systémy, balíčkovacie systémy rpm a deb, tvorba repozitárov

 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk a nemecký jazyk
 
Poznámky:
Hlavný výskum na svete v oblasti je na: Technische Universität Wien, Universität Wien, FH Campus Wien, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Technische Universität Dresden, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Lugano, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, České vysoké učení technické v Praze, Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Universität Stuttgart, Karolinska institute Stockholm, Universität Heidelberg, NASA komerčné uplatnenie hlavne: Red Hat Czech Brno, OpenTech EDV Research GmbH Bullendorf -okres Mistelbach v Dolnom Rakúsku, Linutronix GmbH- Uhldingen južné Bádensko-Württembersko(hl. mesto Stuttgart), SUSE LINUX, s.r.o. Praha-Libeň, Software- und System-Entwicklungsgesellschaft mbH Nürnberg, FEDEVEL s. r. o. Trenčín, Antik technology, s.r.o. Košice
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 257

ABCDEFX
33,1 %16,0 %14,4 %14,4 %22,1 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Fodrek, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Juraj Slačka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Adam Sojka (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: